Voit itse lisätä ja muuttaa sisältöä muokkaa-painikkeiden avulla

Ennen tallennusta suositellaan ottamaan kopio muokkausruudusta (ctrl-a -> ctrl-c)

 Olet itse vastuussa tämän teoksen käytöstä aiheutuvista vahingoista Lue lisää.

MPK

Wikikko - kansan taitopankkista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Johdanto[muokkaa]

MPK-toiminta, Maanpuolustuskoulutusyhdistys, ressu

 • Sivun tiedot soveltuvat myös kertausharjoituksiin.
 • Pikakerutaus taisteluasioihin löytyy sivulta Sotilaan käsikirja.
 • MPK:n kurssit tarjoavat erityisesti reserviläisille oivan mahdollisuuden lisäkouluttautua. Osallistuminen on vapaaehtoista ja yhdistyksen koulutuskalenterista voi poimia itseä kiinnostavat kurssit. Välttämättä kaikille kursseille ei kuitenkaan tule hyväksyntää vaikka kurssilla olisi tilaa. Mihinkään yhdistykseen ei tarvitse liittyä tai maksaa jäsenmaksua. Kursseilla saattaa kuitenkin olla osallistumismaksu. Tulevat kurssit julkaistaan yleensä ennen kevät- ja syyskautta, ja yleensä kausien lopussa on enemmän jatkokursseja. Kurssit ovat pääsääntöisesti perjantaista sunnuntaihin. Kurssien kouluttajat ovat hyvin motivoituneita kouluttamaan, joten kurssien taso on pääsääntöisesti korkea. Opetettu tieto on suoraan sovellettavissa ja tukee täysin sotilaskoulutusta ja kertausharjoituksia. Osallistujat ovat laidasta laitaan, osa juuri palveluksesta tulleita, osa 30 vuotta sitten, joten tietotaito ja lähtötasoa vaihtelee. Tämä näkyy esimerkiksi ryhmän liikkumisessa, jossa nykyaikainen partioperusteinen ja kiilassa liikkuminen ovat täysin tuntemattomia osalle reserviläisistä. Myös sotilasarvot, kertausharjoitusten ja MPK-kurssien käyntimäärät vaihtelevat paljon osallistujien kesken. Harjoituksissa ryhmiä pääsevät johtamaan myös varusmiehet.
 • Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta käsitteleen MPK:n asemaa.

Linkkejä[muokkaa]

Maakuntajoukot
Sotilaan käsikirja
Sulkeisjärjestys
Suunnistus ja Koordinaatit

Maanpuolustus[muokkaa]

TEPA-termipankki määrittelee sanan maanpuolustus seuraavasti: "sotilaalliset ja siviilialojen toimet, joilla turvataan valtion itsenäisyys sekä kansalaisten elinmahdollisuudet ja turvallisuus ulkoista, muiden valtioiden aiheuttamaa tai muuta uhkaa vastaan"

Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta[muokkaa]

Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta (VMP-laki, 556/2007) (tämä sivun kohta päivitetty 4/2022)
HE 172/2006 taustoittaa lakia ja antaa sen tulkintaan ohjeita. Tämän lisäksi lain muutokset ovat esitetty myöhemmissä hallituksen esityksissä, luettelo löytyy lain lopusta.
 • MPK:lla ei voi olla sodan ajan joukkoja.

Seuraavaan on kerätty poimintoja laista. Jako pykälien sisällä ei noudata täysin lain momentteja.

 • 1 § Lain tarkoitus
  • Tässä laissa säädetään viranomaisten valvonnassa ja ohjauksessa järjestettävästä vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta, jolla kehitetään kansalaisten ja viranomaisten valmiuksia osallistua yhteiskunnan tukemiseen vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa.
  • Lisäksi lain tarkoituksena on edistää maanpuolustuskykyä.
 • 2 § Sotilaallinen koulutus ja sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus
  • Sotilaallisella koulutuksella tarkoitetaan tässä laissa koulutuksen antamista Puolustusvoimiin kuuluville joukoille ja Puolustusvoimien ampumatarvikkeilla ja räjähteillä tapahtuvan koulutuksen järjestämistä.
  • Sotilaallisia valmiuksia [(SOTVA)] palvelevalla koulutuksella tarkoitetaan tässä laissa muuta kuin 1 momentissa tarkoitettua koulutusta, jossa koulutetaan Puolustusvoimien menetelmiä tai välineitä koskevaa yksilön sotilaallista osaamista ja toimintakykyä sodassa tai muissa aseellisissa selkkauksissa toimimista varten.
 • 3 § Puolustusministeriön, Puolustusvoimien ja pääesikunnan vapaaehtoista maanpuolustusta koskevat tehtävät
  • Puolustusministeriön tehtävänä on vapaaehtoisen maanpuolustuksen yleinen ohjaus ja valvonta.
  • Puolustusvoimien tehtävänä on valvoa Puolustusvoimien aseiden käyttöä sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa ja johtaa vapaaehtoisten käyttämistä Puolustusvoimien antamassa virka-avussa ja pelastustoiminnassa sekä tukea Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimintaa siten kuin tässä laissa tarkemmin säädetään.
 • 6 § Maanpuolustuskoulutusyhdistys ja sen tarkoitus
  • Maanpuolustuskoulutusyhdistys on julkisoikeudellinen yhdistys, joka järjestää vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta ja toimii jäsenyhdistystentä yhteistyöjärjestönä.
  • Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tarkoituksena on maanpuolustuksen edistäminen koulutuksen, tiedotuksen ja valistuksen keinoin.
 • 7 § Tehtävät
  • Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisena hallintotehtävänä on:
   • 1) järjestää 4 a–4 c luvussa tarkoitettua koulutusta ja toimintaa sekä vapaaehtoista maanpuolustusta koskevaa tiedotusta ja valistusta;
   • 2) kehittää naisten mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoiseen maanpuolustukseen ja järjestää siihen liittyvää sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta ja tutustumistoimintaa;
   • 3) ohjata, tukea ja sovittaa yhteen jäsenjärjestöjen maanpuolustuskoulutusta;
   • 4) kehittää 4 b luvussa tarkoitetulla toiminnalla nuorten mahdollisuuksia tutustua maanpuolustukseen.
  • Edellä säädettyjen tehtäviensä lisäksi yhdistys voi järjestää turvallisuus-, varautumis- sekä johtamis- ja kouluttajakoulutusta sekä tehdä aloitteita ja toimia muutoinkin maanpuolustuksen hyväksi siten kuin sen säännöissä määrätään.
   Hallituksen esityksessä asiaa tarkennetaan seuraavasti: "– – lähinnä informatiivisessa tarkoituksessa maininta Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen muista kuin 1 momentissa säädetyistä tehtävistä, joiden osalta kyse on siis vapaasta yhdistystoiminnasta. Maanpuolustuskoulutusyhdistys voi siten edelleenkin sääntöjensä mukaisella tavalla huolehtia esimerkiksi liikuntakoulutuksesta sekä antaa muuta tarpeellista turvallisuus-, varautumis- ja johtamiskoulutusta. – – Turvallisuuskoulutus valmentaisi selviytymään normaaliolojen vaara- ja häiriötilanteissa. Koulutuksessa opetettaisiin peruskansalaistaitoja, kuten ensiapua, alkusammutusta, itsepuolustusta ja suunnistusta. Varautumiskoulutukseen kuuluisi muun muassa kuntien ja muiden siviiliviranomaisten tukeminen. Koulutusaiheita olisivat esimerkiksi etsintä, joukkomajoitus ja –muonitus sekä suojeluasiat. Johtamis- ja kouluttajakoulutuksessa puolestaan olisi mahdollisuus kehittää niitä tietoja ja taitoja, joiden avulla kurssilaiset pystyisivät johtamaan organisaationsa toimintaa normaali - ja poikkeusoloissa. Johtamiskoulutus olisi tarkoitettu ensisijaisesti reservin johtajille ja muissa johtotehtävissä toimiville ja sitä järjestettäisiin ensi sijassa yhdistyksen omiin tarpeisiin tavoitteena valmentaa maanpuolustuspiireihin kurssien ja harjoitusten kouluttajia. Koulutus on järjestettävä yhdessä muiden toimijoiden kanssa ottaen huomioon muille viranomaisille kuuluvat tehtävät ja velvollisuudet."
 • 9 § Toimielimet
  • Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksellä on toiminnanjohtaja.
  • Valtioneuvoston yleisistunto määrää [hallituksen] puheenjohtajan ja neljä jäsentä.
 • 11 § Toiminnan rahoitus
  • Valtion talousarvioon otetaan vuosittain määräraha, jonka puitteissa Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle myönnetään valtionavustusta sille 7 §:n 1 momentissa säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin.
  • Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutustoiminnan rahoitukseen käytetään suoritemaksuista ja mahdollisista jäsenmaksuista kertyviä tuloja sekä muita tähän tarkoitukseen osoitettuja varoja.
 • 13 § Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen julkisten hallintotehtävien hoitamisessa on noudatettava hallintolakia (434/2003), kielilakia (423/2003), viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999), arkistolakia (831/1994) ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettua lakia (13/2003).
 • 14 § Maanpuolustuskoulutusyhdistyksestä on lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä yhdistyslain 6 §:n 2 momentissa, 8, 9, 11–17, 20, 22 ja 24 §:ssä, 25 §:n 2 momentissa, 26–34 §:ssä ja 35 §:n 1 ja 2 momentissa, 36, 37 sekä 39 §:ssä säädetään.

4 luku VAPAAEHTOINEN SOTILAALLINEN KOULUTUS (PVVEH)[muokkaa]

 • 17 § Vapaaehtoisen sotilaallisen koulutuksen antaminen
  • PUOLUSTUSVOIMAT voi antaa sotilaallista koulutusta ja muuta tarpeelliseksi katsomaansa koulutusta vapaaehtoisille 18 vuotta täyttäneille henkilöille järjestämällä vapaaehtoisia harjoituksia. Perusyksikköä suurempien joukkokokonaisuuksien, Puolustusvoimien poikkeusolojen organisaatioon kuuluvien joukkojen ja varusmiesten koulutus sekä joukkojen operaatioihin valmentaminen sekä taisteluammuntojen järjestäminen kuuluu kuitenkin yksinomaan Puolustusvoimille. Perusyksiköllä tarkoitetaan enintään komppanian vahvuista joukkoa. Vapaaehtoisen sotilaallisen koulutuksen on tapahduttava Puolustusvoimien käytössä olevilla alueilla ja aluksilla.
 • 18 § PUOLUSTUSVOIMIEN järjestämät vapaaehtoiset harjoitukset
  • Asevelvollisuuslaissa (1438/2007) tarkoitettujen kertausharjoitusten ja ylimääräisen palveluksen lisäksi reserviin kuuluvat asevelvolliset ja naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaisesti asepalveluksen suorittaneet naiset voivat osallistua puolustusvoimien järjestämiin vapaaehtoisiin harjoituksiin.
  • Vapaaehtoisissa harjoituksissa pidetään yllä varusmiespalveluksen aikana saatuja sotilaallisia tietoja ja taitoja, koulutetaan asevelvollisia vaativampiin tehtäviin, perehdytetään asevelvolliset sotilaallisessa maanpuolustuksessa tapahtuneisiin muutoksiin sekä harjoitetaan joukkokokonaisuuksia niille suunnitelluissa kokoonpanoissa.
 • 19 § PUOLUSTUSVOIMIEN järjestämien vapaaehtoisten harjoitusten erityistehtävät
  • Naiset, jotka ovat täyttäneet 18 mutta eivät 60 vuotta ja jotka ovat terveydeltään ja muilta henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan siihen sopivia, voivat osallistua 18 §:ssä tarkoitettuihin puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin. Vastaavasti miehet, jotka ovat täyttäneet 18 mutta eivät 60 vuotta ja jotka ovat terveydeltään ja muilta henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan siihen sopivia, voivat osallistua puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin, vaikka he eivät olisikaan suorittaneet varusmiespalvelusta tai he eivät kuuluisi enää reserviin.
  • Edellä 1 momentissa tarkoitetut henkilöt toimivat harjoituksissa erityisosaamista vaativissa sekä huolto-, terveydenhoito-, viestitys-, koulutus-, toimisto- ja muissa vastaavissa sotilaallista maanpuolustusta tukevissa tehtävissä.

4 a luku SOTILAALLISIA VALMIUKSIA PALVELEVA KOULUTUS (SOTVA)[muokkaa]

 • 20 § Sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen antaminen
  • Maanpuolustuskoulutusyhdistys järjestää 18 vuotta täyttäneille henkilöille sotilaallisia valmiuksia palvelevaa koulutusta.
  • Edellä 1 momentissa tarkoitettua koulutusta ei ole sallittua järjestää: 1) perusyksikön kokoista joukkoa suuremmalle joukolle; 2) operaatioon valmennettavalle joukolle; 3) Puolustusvoimien poikkeusolojen organisaatioon kuuluvalle joukolle; 4) varusmiehille; 5) taisteluammuntana; 6) Puolustusvoimien ampumatarvikkeilla tai räjähteillä.
  • Edellä 1 momentissa tarkoitetussa koulutuksessa voidaan käsitellä Puolustusvoimien aseita ja muita välineitä. Puolustusvoimien ampuma-aseiden käsittelyn tulee tapahtua Puolustusvoimien valvomana Puolustusvoimien alueella tai aluksella. Puolustusvoimien aseilla ei saa ampua 1 momentissa tarkoitetussa koulutuksessa.
 • 20 a § Maanpuolustuskoulutusyhdistys voi sotilaallisia valmiuksia palvelevana koulutuksena järjestää ampumakoulutusta, jossa kehitetään yksilön ampumataitoa ja turvallista aseenkäsittelytaitoa.
  • 2 mom. Ampumakoulutuksessa saadaan käyttää ainoastaan ampuma-aselain (1/1998) 2 a §:ssä tarkoitettua tehokasta ilma-asetta sekä 6 §:n 2 momentin 1–6, 8 ja 10 kohdassa ja 9 §:n 5 kohdan b alakohdassa tarkoitettua ampuma-asetta, joka toimii ampuma-aselain 7 §:n 2 momentin 1–3 kohdassa tarkoitetulla toimintatavalla.
  • Ampumakoulutuksessa käytetään Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen omistamia tai hallussa pitämiä ampuma-aseita. Koulutukseen osallistuva saa kuitenkin käyttää koulutuksessa omalla vastuullaan myös 2 momentin mukaista ampuma-asetta, joka soveltuu koulutusohjelman mukaisiin ammuntoihin ja jonka hallussapitoon hänellä on oikeus ampuma-aselain mukaan.
  • Ampumakoulutuksessa saadaan käyttää koulutusohjelman edellyttämällä tavalla ampuma-aseita. Muun kuin koulutusohjelman mukaisten ammuntojen järjestäminen sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa on kiellettyä. Muita ampuma-aseita sekä erityisen vaarallisia ammuksia ei saa käyttää ampumakoulutuksessa.

4 b luku Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämä tutustumistoiminta[muokkaa]

4 c luku Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kansainvälinen koulutustoiminta[muokkaa]

4 d luku Maanpuolustusyhdistyksen järjestämää koulutusta koskevat yleiset säännökset[muokkaa]

 • 22 e § Osallistujien valinta Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämään koulutukseen ja toimintaan
  • Maanpuolustuskoulutusyhdistys valitsee osallistujat 4 a–4 c luvussa tarkoitettuun koulutukseen ja toimintaan.
  • Puolustusvoimilla on oikeus kieltää henkilön osallistuminen 1 momentissa tarkoitettuun Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen järjestämään koulutukseen ja toimintaan.
  • Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta valinnasta tehtävään päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.
 • 22 g § Puolustusvoimien tuki Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle
  • Puolustusvoimat voi antaa Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle asiantuntijatukea sekä luvan käyttää Puolustusvoimien alueita ja välineitä tässä laissa tarkoitetun koulutuksen järjestämiseksi.
  • Puolustusvoimat saa antaa 1 momentissa tarkoitettuna tukena omistamiaan aseita sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa tapahtuvaa käsittelyä varten. Ampuminen näillä aseilla on kiellettyä.
  • Puolustusvoimat ei saa antaa 1 momentissa tarkoitettuna tukena ampumatarvikkeita tai räjähteitä.

5 luku Muu vapaaehtoinen maanpuolustustoiminta[muokkaa]

 • 23 § Osallistuminen puolustusvoimien virka-aputehtäviin
  • Puolustusvoimat voi käyttää tämän lain 6 luvun mukaisen sitoumuksen antaneita henkilöitä puolustusvoimista annetussa laissa (551/2007) tarkoitettuihin pelastustehtäviin sekä annettaessa virka-apua poliisille puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain (781/1980) mukaan.
 • 25 § Järjestöjen muu toiminta
  • Maanpuolustuskoulutusyhdistys ja sen jäsenjärjestöt voivat sääntöjensä mukaisella tavalla järjestää turvallisuusasioita koskevia valistustilaisuuksia ja huolehtia liikuntakoulutuksesta sekä antaa muuta tarpeellista varautumis- ja johtamiskoulutusta omalla toimialallaan.
  • Vapaaehtoiset maanpuolustusjärjestöt ylläpitävät maanpuolustustahtoa ja -taitoa sekä veteraaniperinteitä.
 • 26 § Varautumistoiminta
  • Puolustusvoimat ja asianomainen muu viranomainen voivat sopia Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja sen jäsenjärjestöjen kanssa niiden jäsenille suunnatusta varautumistoiminnasta. Siihen liittyen järjestöjen jäseniä voidaan tarvittaessa kutsua avustamaan viranomaisia näissä tehtävissä.
 • 27 § Valmiustehtävät
  • Valtioneuvoston yleisistunto voi päättää, että puolustusvoimat voi määrätä asevelvollisuuslaissa tarkoitettuun ylimääräiseen palvelukseen ja liikekannallepanon aikaiseen palvelukseen myös 19 §:ssä tarkoitettuja henkilöitä, joilla on poikkeusolojen tehtävää varten vapaaehtoisesti hankittu koulutus tai ammatin kautta hankittu erityisosaaminen ja jotka ovat antaneet puolustusvoimille 28 §:ssä tarkoitetun sitoumuksen, vaikka he eivät olisikaan suorittaneet varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaista asepalvelusta.
  • Maanpuolustuskoulutusyhdistys jatkaa toimintaansa valmiuslain (1552/2011) 3 §:ssä tarkoitetuissa poikkeusoloissa.

6 luku Sitoutumista koskevat säännökset[muokkaa]

 • 28 § Sitoutuminen koulutukseen ja tehtäviin
  • Suomen kansalainen voi antaa Puolustusvoimille kirjallisen sitoumuksen siitä, että hän osallistuu Puolustusvoimien vapaaehtoisiin harjoituksiin sekä 23 ja 27 §:ssä tarkoitettuihin tehtäviin määräajan, vähintään kaksi ja enintään kuusi vuotta kerrallaan. Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutus- ja tukitehtäviin sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen jäsenjärjestön tehtävään sitoutuva antaa sitoumuksen Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle. Sitoumuksen tekijän on oltava vähintään 18-vuotias. Puolustusvoimien tehtäviin voi sitoutua enintään 60 vuotta täyttänyt henkilö.
  • Henkilöt, jotka haluavat antaa 1 momentissa tarkoitetun sitoumuksen, voivat ilmoittautua joko puolustusvoimille tai Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle, jonka on ilmoitettava näistä henkilöistä puolustusvoimille.
 • 29 § Sitoumuksen hyväksyminen
  • Puolustusvoimat tai Maanpuolustuskoulutusyhdistys hyväksyy harkintansa mukaan 28 §:n 1 momentissa tarkoitetun sitoumuksen. Sitoumuksen sisällöstä ja sen tekemisestä säädetään tarkemmin puolustusministeriön asetuksella.
 • 31 § Varaaminen ja sijoittaminen
  • Puolustusvoimat voi varata ja sijoittaa hyväksytyn sitoumuksen antaneen henkilön puolustusvoimien sodan ajan kokoonpanon mukaisiin tehtäviin. Lisäksi puolustusvoimat voi varata ja sijoittaa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen ja sen jäsenjärjestön esittämiä niiden toiminnassa mukana olevia henkilöitä heille soveltuviin poikkeusolojen tehtäviin.
  • Sitoutuminen tässä laissa tarkoitettuun vapaaehtoistoimintaan ei estä henkilön varaamista muualla laissa tarkoitettuihin tehtäviin.

7 luku Velvollisuudet ja oikeudet[muokkaa]

 • 32 a § Salassapitovelvollisuus ja hyödyntämiskielto
  • Tämän lain mukaiseen koulutukseen, virka-apuun tai muuhun toimintaan osallistuneen henkilön vaitiolovelvollisuudesta ja salassa pidettävää tietoa koskevasta hyväksikäyttökiellosta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa.
 • 38 § Kannustusjärjestelmä
  • Osallistuminen vapaaehtoiseen koulutukseen taikka virka-apu- tai avustamistehtäviin voidaan ottaa huomioon ylennyksiä ja muuta vastaavaa kannustusta harkittaessa. Tarkemmat säännökset vapaaehtoisten kannustusjärjestelmästä voidaan antaa pääesikunnan määräyksellä.

Varustautuminen[muokkaa]

 • Kurssien huolto, ks. Liikekannallepano
 • Suomen armeija merkitsee SA-varusteita M/85 tai M85, jossa numerosarja kertoo vuosiluvusta... <täydennä tähän>.
 • Kursseille saa tarvittavat varusteet paikan päältä eli kurssille voi saapua siviilivaatteissa ja kuitata "jakovarusteet". MPK-toiminnassa mukana olevilla näkee paljon Varustelekan tuotesarjan Särmä TST -varusteita ja Puolustusvoimienkin käyttämiä Savotan varusteita. Korvaavia varusteita voi lähtökohtaisesti tuoda mukanaan ja kuitata varusvarastolta vain tarvittavat puuttuvat tai muutoin ne varusteet joiden osalta ei halua käyttää omia varusteita. Osa varuskunnista vaatii kuittaamaan kaikki varusteet vaikka tarvitsisit vain yhden tarvikkeen. Osa MPK-piireistä ei salli välttämättä omien taisteluliivien käyttöä tai niitä käyttävät vain muista piireistä kurssille tulevat, joissa niitä yleisesti käytetään. Varusteiden väri on lähtökohtaisesti vihreä ja oliivinvihreä, myös harmaa ovat värejä, joita pääsääntöisesti sopii käyttää harjoituksissa varuskunta-alueilla. Joku musta tasku vyötärölinjan sivussa ei välttämättä haittaa. Osa varusteista, kuten maastopuvun tulee olla RES-merkitty, tarkemmin m/05/RES. Päällä olevan maastopuvun alla voi käyttää väreistä ja kuosista riippumattomia varusteita, esim. ulkomaalaisia taistelupaitoja. Mutta päälle ei saa näkyä vieraiden valtioiden tunnuksia, merkkejä tai siviili-/sotilasasuja. Omien varusteiden rikkoutumista ei korvata.

Muita varustelistoja[muokkaa]

Katso erityisesti Tactical vaatteet ja varusteet

Seuraavilta sivuilta löytyy varustelistojen lisäksi tarkempia tietoja ja ohjeita varusteiden valintaan ja käyttöön.

Matkailu- ja retkeilyvarusteet sisältää enemmän retkeily- ja matkavarusteiden tietoja, vertailuja ja vinkkejä.
Matkailu- ja retkeilyvaatteet
Matkavarusteet sisältää ulko– ja kotimaan (loma)matkoille tarkoitetun varusteluettelon.
Tactical vaatteet ja varusteet‎ sisältää paljon vinkkejä vaatetukseen ja varusteisiin.
MPK
Kulkijan varusteet sisältää Bug Out Bag eli SHTF–varustuksen
Talviretkeily, Geokätköily
Vapepa, Avustustyöntekijän varusteet, Väestönsuojelijan varusteet, Kotivara
Selviytymisvarusteet sisältää selviytymispakkauksen ja selviytymisrasian sekä hälytysvarustuksen ja pelastusvarustuksen.
Ensiapu
Autovarusteet, Moottoripyörävarustus
Vuoristovarustus, Melonta
Metsästäjän varusteet
Vartija ja järjestyksenvalvoja

Kenttävarustus[muokkaa]

Vaatevarustus M05 käyttöohjeita


Varusvarastolta vastaanotettavia, kursseilla käytettäviä henkilökohtaiselle kuitille tulevia perusvarusteita, materiaalia voivat olla esim.

Pyykkikassi/pyykkisäkki
Lomakassi
Selkäreppu M85 
Varustepussi M85
T-paita M91
Poolopaita M91
Lyhyet alushousut M05
Pitkät alushousut M98
Maastotakki M91 tai M05
Maastohousut M91 tai M05
Kenttä-/juomapullo
Lusikkahaarukka
Maastolakki / Kesä-lippa M98 tai M05
Villapipo/myssy
Miehistövyö
Sade(puvun)takki MKU M91 tai M05
Sade(puvun)housut MKU M91 tai M05
Pakkas(sään)takki M95 tai M05
Villasormikkaat
Palveluskäsineet M08
Saapassukat
Varsikengät M05
Kumisaappaat M05
Makuupussi + Suojapussi
Teltta-/Kenttäpatja
(Irto)hihna, nahka
Tarra-arvomerkkilaatta (2 kpl)
Kenttäpullo
Pakki
Kompassi
 • Varsikengistä saattaa tulla harjoituksen painajainen. Jakokengät ovat keinonahkaa/nahkaa ja ne ovat ajan saatossa ihmisten jaloissa muotoutuneet ja eivät välttämättä sovi omaan jalkaan. Kokonsa puolesta kyllä, mutta ei muotonsa. Viikonlopun aikana nahka ei anna periksi ja kengän muoto saattaa ensin hangata nilkan sivuun rakkulan ja sen jälkeen painaa "hermoa" niin, että kävelystä ei tule loppujen lopuksi yhtään mitään. Kannattaa harkita omien mustien varsikenkien käyttämistä, jotka on sisäänajettu hyvin ennen harjoitusta.
 • Oma maastopuku ja taisteluvarusteet helpottavat varustautumista ja harjoituksissa pääsee toimimaan tutuilla varusteilla. Maastopuvun oikeassa kyynärvarrentaskussa säilytetään ensisidettä. Jakovarusteena saatava poolopaita on itsessään hyvä aluspaita ihoa vasten. Sen päälle voi pukea esimerkiksi Särmä TST- tai vieraiden valtioiden taistelupaidan, jossa on olkapäissä pehmusteet. Saapassukkia ei välttämättä jaeta kuin yhdet, joten kannattaa ottaa mukaan omia sukkia. Lisäksi tekniset alussukat saapassukkien alle ovat hyvä lisä. Kannattaa vilkaista tulevan harjoituksen sääennuste.
  • Pääesikunta on antanut ohjeen: Omien maastopukujen M05 RES käyttö puolustusvoimien harjoituksissa ja muissa tilaisuuksissa. Ohje on päivätty 28.12.2016.
   • Maaastopukujen (kurkkusalaatti) M05 mallisuoja päättyi 26.9.2016 ja näin on mahdollista valmistaa ja myydä PV:n käyttämien maastopukujen kaltaisia pukuja. Näillä tarkoitetaan M05 RES -maastopukuja. Omissa maastopuvuissa ei saa käyttää PV:n Torni-logoa.
   • Sotilaspuku muodostetaan yhdistelemällä sotilaspukineita (ml. maastopuku), merkkejä ja tunnuksia.
   • Ilman merkkejä ja tunnuksia maastopuku on pelkkä suojavaatetus. Käytettäessä pukua suojavaatetuksena vapaa-ajan toiminnoissa (esimerkiksi erä- ja metsästysharrastuksissa) on PV:n merkkien ja tunnusten käyttö puvussa kielletty. PV ei pidä myöskään tarkoituksenmukaisena eikä suositeltavana kansallistunnuksen (Suomen lippu) käyttöä puvussa. PV ei suosittele puvun käyttöä suojavaatetuksena vapaa-ajan toiminnoissa, koska asu muistuttaa ilman merkkejä ja tunnuksiakin sotilaspukua, jolloin väärin ymmärrysten mahdollisuus lisääntyy. Omien sotilaspukujen ml. maastopuvut käytössä on korostettava myös Lain puolustusvoimista (551/2007) 45 §:n säännöstä. Sen mukaan kukaan muu kuin palvelusta suorittava asevelvollinen (ml. kriha-palvelusta suorittava) tai sotilasvirkaan koulutettava ei saa käyttää puolustusvoimien sotilaspukua erehdyttävästi muistuttavaa asua tai asuun kuuluvaa pukinetta sillä tavoin, että häntä voidaan luulla ammattisotilaaksi, ellei puolustusvoimat ole erityisestä syystä antanut siihen lupaa.
   • Oman puvun tarkastukseen ei voi pakottaa, vaan siihen on oltava henkilön suostumus. Tilaisuuden järjestäjän on varauduttava jakamaan kaikille PV:n harjoituksiin osallistuville PV:n käytössä olevat maastopuvut M05 (tai M91) siltä varalta, että omat maastopuvut eivät ole hyväksyttyä mallia tai henkilö ei ole suostunut oman puvun tarkastukseen.

Taisteluvälineitä (tväl)[muokkaa]

Kutsutaan myös varusesine.

Sirpaleliivi M91 (traumalevyillä)
Taisteluliivi/taisteluvyö M85 taskuineen tai Varusteliivi TST M05
+ Monikäyttölisätasku 2-lippaan M05 TST
+ Monikäyttölisätasku tyhj. lippaiden M05 TST
+ Monikäyttölisätasku yleis pieni M05 TST
+ Monikäyttölisätasku kenttäpullo M05 TST
+ Heitetasku M10 TST
Varustevyö TST M05
Komposiittikypärä
Kypäränsuojus
Suojalasit ("laskettelulasit") / "silmälasimalliset"
Palosuojahuppu (musta ninjapipo)
Viiltosuojahansikkaat
Polvisuojat (2 kpl)
(Aktiivi)kuulosuojaimet
 • Taisteluliivin/taisteluvyön voi useissa piireissä korvata omalla taisteluliivillä tai Plate Carrierilla. Tällöin tulee olla omasta takaa vähintään lipastaskut (suljetut/avoimet), yleistasku (ja dumppitasku). Toki jakovarusteet kun kuittaa, niistäkin saa irtotaskuja käyttöön. Traumalevyt (2 kpl) voi joskus kuitata irtoinaisina omiin liiveihin tai sisältyen jaettavaan PV:n sirpaleliivin. Huomaa, että traumalevyt vaativat Plate Carrierin sivusuojien mahdollisesti suurempia säätöjä, joten kannattaa jo etukäteen siirtää sivusuojia takaosasta pitemmiksi liivimallista riippuen, ettei tule kiire varusteita välpätessä. Sirpaleliivin alle maastopuvuntakin rintataskuihin ei usein kannata jättää mitään.
  • Taisteluvyö M85:n taskuihin mahtuu paljon, mutta pieni reppu, esim. Savotta Jääkäri S tai jakovarusteiden selkäreppu sopii hyvin lisävarusteiden kantamiseen.
 • Suojaliivi: Suojaliiveistä tulee säännöllisesti irrottaa ja suoristaa suojapaneelit. Ks. pukemisohje sivulta Tactical_vaatteet_ja_varusteet#Suojaliivi.
 • Kypärä: Kypärän ei tule heilua. 1) Säädä oikea korkeus kypärän sisältä 2) säädä pään ympäryspannan kireys 3) kiristä niskan takaa tuleva hihna ja leukahihna molemmilta ohimoilta (leukaremmien tulee olla leuan päällä). Oikea korkeus ja kireys säädetään kypärän alla pidettävän päähineen tai kuulosuojainten mukaan. Ks. tarkempi ohje sivulta Tactical_vaatteet_ja_varusteet#Kypärän_säätäminen.
  • Kypäränsuojus laitetaan koukuilla kiinni. Kypäräsuojuksessa oleva velcrotarra tulee kypärän taakse!
 • Suojalasit: Suojalasien toisesta reunasta irrotetaan remmi ja se pujotetaan kypäränsuojuksen alanauhan sivulta alhaalta läpi ja takaa pystynauhan ali ja toiselta sivulta taas edestä sivulta alanauhasta ylhäältä ali ja takaisin suojalasien reunaan kiinni; testaa lasien laskeutuminen silmille. Käytetään kirkkaita linssejä, koska värilliset linssit vaikeuttavat toimintaa pimeässä. Kun suojalasit eivät ole käytössä, ne peitetään suojahupulla naarmuuntumisen ja heijastusten estämiseksi. Suojalaseja säilytettäessä ne eivät saa olla kypärän ympärillä, vaan lasien kuminauha on päästettävä löysälle kääntämällä ne kypärän etuosasta pois. Puhdistetaan säännöllisesti pesemällä puhtaalla vedellä. Pesuun ei saa käyttää pesuaineita tai liuottimia. Linssit kuivataan puhtaalla pehmeällä kankaalla. Suojalaist suojaavat <200 m/s lentäviltä pieniltä (<1,1 g) sirpaleilta.
 • Polvisuojat pysyvät paikalla kun ne laittaa polven takana ristiin eli alempi hihna ylempään kiinnikkeeseen ja päinvastoin. Hihnojen mahdolliset lukot tulevat polvista ulospäin. Suojien alahihna tulee olla niin kireällä, että pohjelihas estää suojan valumisen nilkkoihin. Ylähihnan tehtävä on vain pitää polvisuojien yläosaa paikallaan.
 • Aseen nahkahihnan pujotus:
 1. Irroita hihnasta metallinen "niitti" ja kiinnike
 2. Pujoita hihnan vapaa pää takatukin lenkistä ja pujoita hihnan toisessa päässä olevan kiinnikkeen läpi kummaltakin reunalta
 3. Irroita kiinnikkeen sisältä muovinen pala ja pujota metallinen osa etukin lenkkiin, huomaa että toisella sivulla on lovi, joka mahdollistaa pujottamisen
 4. Työnnä tämän jälkeen muovipala takaisin kiinnikkeeseen
 5. Pujoita hihnan pää lenkin läpi
 6. Kiinnitä hihnan pää metallisella "niitti".

Muuta omavalintaista varustusta[muokkaa]

Aseen hihna, säädettävä, pehmustettu, esim. Magpul
Kääntöveitsi
Veitsi/puukko
Kenttälapio + Tasku
Juomapussi + Letku
Kiristysside + Suojatasku
Taisteijan ensiapusarja M05 + Lääkkeet + Tukiside + Compeed + Burana
Monitoimityökalu
Kypärävalaisin
Taskulamppu monivärivalaisin
Valaisimien vara-akut/paristot
Heijastintarra taisteluliiviin
Admin Pouch
Kuulakärkikynä + Lyijykynä + Tussi + Pyyhekumi + Liitu
Vihko (vedenkestävä paperi)
Ilmastointi-/gorillateippi
Pakki + Pakkipusseja 3L (+ Kaasukeitin + Kaasu)
Varustepussi
Lusikkahaarukka
Marssikompassi
Tulitikut
Tulppakuulosuojaimet
Tunnuslevy
Keitin + Polttoneste + Kattila + Kansi + Kahva
Purkinavaaja
Kartansuojus
Hyönteissuoja-aine
Aurinkolasit
Partionaru
Heijastin
Ampumalasit (musta/kirkas/oranssi)
Lämpöpeite
Hanskat (esim. Mechanix "kumisuojatut" päältä)
Pikkureppu
Makuupussi + Suojapussi
Makuualusta
Saippuarasia + Saippua/Suihkugeeli + Hammasharja + Hammastahna + Kampa + Huulivoide
Parranajovälineet
Wc-paperia + Toilet-savett + Terveyssiteet tms.
Pyyheliina
Kylpypyyhe
Vedenpitävä varustepussi
Irtohihnat
Siviilivarustekassi
Muovikassi
Energiapatukat
Naamioväri, esim. vihreä, ruskea ja musta + Peili
Naamioteippi + Itsekiinnittyvä naamiointiteippi
Naamiointi kankaat, verkot yms. 
Sulkurenkaita, metallisia, muovisia
Narua
Rannekello
Matkapuhelin
Varavirtalaturi + Latausjohto
Jatkojohto
Kirves
Saha
Kiikarit
Arvomerkit
Lompakko + Setelit + Kolikot + Kortit
Henkilökortti + Ajokortti
Kurssipaperit + Matkaliput
Avaimet (koti, auto)
Silmälasit + Kotelo + Liina / Piilolinssit + Silmätipat
Liitu + Koordinaattimittarit
Korjaustarvikkeet, ompelutarvikkeet
Teroitusväline
Muki
Aluslakana + Pussilakana + Tyyny + Tyynyliina
Selviytymispakkaus
Painitossut
Alasuoja + Hammassuoja
Sisäjalkineet (suihkusandaalit)
Pikakahvi
Matkavarustus
Ks. myös kohta Taktinen suojaliivi sivulla [[Tactical vaatteet ja varusteet‎]]
 • Yleisiä omia varusteita ovat esim. oma taisteluliivi / Plate Carrier, Särmä TST-taistelupaita, taskut, kypärä, kuulosuojaimet, pehmustetut ja yhdenpisteen asehihnat ja ammuntaa kestävät taktiset lasit. VK-välineinä voivat olla esim. green/blue gunit koteloineen.
 • Kiikarit kannattaa usein ottaa mukaan. Ks. esim. sivulta [Tactical vaatteet ja varusteet#Kiikarit]

Varusteiden jako[muokkaa]

Varusteiden jako ja palautus voi olla harjoituksen yksi "raastavimmista" vaiheista. Kannattaa varautua kärsivällisyydellä. Siihen liittyy tavanomaisesti säätöä sekä varuskunnan, MPK:n että yhtä lailla kurssilaisten puolelta. Kurssilaiset saapuvat eri aikaan, järjestäjien ja varusvaraston listat ovat sekaisin, useita kursseja hakee/palauttaa varusteita peräkkäin, yksittäisten varusteiden jakajat eivät tiedä mitä pitää jakaa, eri varusteryhmien varusteiden jako-/palautusjärjestys on järjestäjille epäselvää ja muuttuu yllättäen, joku haluaa vain muutamia varusteita, erilaisia ohjeita satelee oman kurssin eri kouluttajilta ja väälepiltä päällekkäin, joku kuulee jotain – toinen toista, osa osallistujista on suihkussa kun muut odottavat heitä pihalla varusvarastolle siirtymistä varten, varusteita on hävinnyt, varusteet ovat väärässä järjestyksessä palautussäkissä, varusteita ei ole puhdistettu, kenkiä ei ole pesty, varusteet eivät ole käännetty/sidottu ohjeiden mukaan palautettaessa jne. :D

 • Etukäteen voi myös miettiä valmiiksi oman paitojen, housujen, takin, kypärän koon. Mitä kokoluokkia käytetään.
  • "2 L-koon poolopaitaa".
 • Varusteita l. jakotavaraa vastaanottaessa kannattaa nopeasti vilkaista, että varusteet ovat ehjiä ja oikeita: housut eivät haarasta revenneitä, käsineet ei samaa kättä, myssyn/lakin kokardi on sotamies/upseeri, kypärähuppu on kypärän kokoa jne.
 • Varusteiden jako voi mennä esim. seuraavasti:
 1. Ensin jaetaan pyykkisäkki tai selkäreppu, johon jaetaan "kenttävarusteet" eli vaatteet.
 2. Siirrytään pukuhuoneeseen/tupaan ja vaihdetaan siviilivaatteet pois ja pakataan jakotavarat selkäreppuun ja siviilivaatteet lomakassiin/omaan kassiin.
 3. Luovutetaan pyykkikassi pois.
 4. Jaetaan taisteluvälineet (tväl).
 5. Jaetaan ase.
 6. Jaetaan ryhmäkohtaiset välineet.

Varusteiden luovutus[muokkaa]

 • Varusteiden ollessa luovutuskuntoisia, vältytään turhalta jonottelulta. Usein sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä jonossa, jolloin luovutettaessa tehdyn materiaalitositteen löytäminen helpottuu.
 • Palautuslinjoille mennään varusteet valmiina luovutusjärjestyksessä, mikä on usein päinvastoin kuin se, missä järjestyksessä varusteet luovutettiin. Usein kurssin vääpeli antaa ohjeet.
 • Jos tuotetta ei ole käytetty, huoltotoimenpiteitä EI tehdä.
 • Palautus voi tapahtua myös niin, että varusteet kaadetaan repusta jonossa itsen eteen maahan ja kouluttajat keräävät selkäreppuihin tai varustesäkkeihin varusteet, kuhunkin erikseen (yhteen reppuun vyöt jne.)
 • Puhdistettuja irtoliasta (hiekka, kivet, kävyt, roskat, kura yms.). Varusteiden olisi hyvä olla kuivia, ilmoita märistä varusteista palautettaessa.
 • Taskut on syytä tarkastaa kahteen kertaan, että ovat varmasti tyhjiä. Autonavain!!!
 • Lukolliset kiristysnauhat ääriasennossa auki.
 • Rikkoutuneista ilmoitetaan varusvaraston henkilöstölle.
 • Palautusohje ja palautusjärjestys henkilökohtaiselle varustukselle voi olla esimerkiksi seuraava. Pakataan siis reppuun/säkkiin päinvastaisessa järjestyksessä.
  • Makuualusta / telttapatja: irtolika pyyhitään kostealla, kuiva, avattuna/rullattuna ja kuminauhat ympäri.
  • Makuupussi: suojapussissa ja sulkunaru löysästi kiinni ja hihnat löysällä / Suojapussi erillään/jalkopäissä, vetoketju auki ja jalkopäästä lähtien rullattuna / vetoketju auki ja vuori ulos vedettynä
  • Lakana, tyynyliina, päiväpeite (=petivaatteet): suorana, viikkaamatta
  • Peite, vanu–: suorana, viikkaamatta
  • Pyyheliina: suorana, viikkaamatta
  • Sukat, alus- / Sukat, saapas-: suorana/avattuna, erillään toisistaan, oikeinpäin
  • Paita, T- M91: suorana, oikeinpäin, arvomerkki pois
  • Paita, poolo- M91: suorana, oikeinpäin, vetoketju auki, arvomerkki pois
  • Paita, kaulus: ?
  • Housut, alus-: suorana, oikeinpäin
  • Housut, urheilu– (pikkumustat?, shortsit?): suorana, oikeinpäin, narunpäät yhteen solmittuna vetosolmulla, taskut tyhjänä
  • Kengät, varsi- M05: irtolika pois myös pohjista, (plankattuina), pohjalliset pois, nauhat auki toiseksi/kolmanneksi alimpaan nauhakoukkuun, kengät nauhoista toisiinsa yhteen sidottuina 30 cm välillä
  • Kumisaappaat: pestyinä myös pohjista, narulla yhteen sidottuina 30 cm välillä
  • Huopavuoret: nippusiteellä kiinni toisissaan
  • Saappaat, moottoripyöräilijän: pareiksi laitettuna omilla nauhoilla
  • Sisäjalkineet: nippusiteellä kiinni toisissaan
  • Kengät, urheilu: irtopohjalliset pois, nauhat pois, nippusiteellä yhteen
  • Vyö, nahka, mieh: suorana
  • Käsineet, palvelus- M08 / alus- M05: oikeinpäin, avattuna / ei käärittyinä yhteen
  • Kintaat, nahka- M05: oikeinpäin, avattuna, irti toisistaan
  • Kintaat, neule M05: oikeinpäin, irti toisistaan
  • Nahkasormikkaat, mustat: irti toisistaan, ?ei reijitettyjä?
  • Hansikkaat, viiltosuoja-: päällekkäin ja käännetään suuosasta ylösalaisin yhteen
  • Myssy, villa-: oikeinpäin, nimilaput pois, tarrat kiinnitettynä
  • Lakki, talvi–, kesä lippa-: nimilappu pois, tarra kiinni
  • Lakki, kesä lieri–: nimilappu pois, tarra kiinni, kiristyslukko toiselle sivulle vedettynä
  • Pusero, pakkas- MKU: etuvetoketju kiinni, taskut ulosvedetty, vyötärön kuminauha auki, merkit pois
  • Pusero, väliasun- M05: suorana, oikeinpäin, vetoketju auki/kiinni
  • Housut, väliasun- M05: suorana, oikeinpäin
  • Takki, maasto- M05: pitkä vetoketju kiinni/puoliksi kiinni, taskut auki, taskut tyhjennettynä, kiristysnauhojen lukot löysättynä, irtolika pois, merkit pois
  • Housut, maasto- M05: vetoketju kiinni, nappi kiinni, taskupussit ulosvedetty, reisitaskujen tarrat kiinni, lahkeet suorina, oikeinpäin, kiristysnauha auki, polvipehmusteet pois, irtolika pois
  • Takki, pakkas- M05: etuvetoketju kiinni/puoliksi kiinni, taskupussit ulosvedetty/taskut auki, kiristysnyörit auki, irtolika pois, merkit pois
  • Housut, pakkas- M05: etuvetoketju kiinni, lahkeen vetoketjut puoleenväliin auki alhaalta ylöspäin vedettyinä, olkainlukot kiinni, taskupussit ulosvedetty
  • Takki, lumi M05: etuvetoketju kiinni, muut vetoketjut auki, oikeinpäin, kiristysnyörit auki
  • Housut, lumi M05: etuvetoketju kiinni, olkainten lukot kiinni, lahkeet suorina, polvipehmusteet pois
  • Housut- ja takki MP, ajopuvun: etuvetoketju kiinni, taskut auki
  • Suojapuku: taskupussit ulosvedetty, napit auki
  • Suojahaalari, panssarimiehen: pehmikkeet irti, pitkä vetoketju kiinni, taskut auki
  • Verryttelypuku, M92 takki, M92 housut: etuvetoketju kiinni, taskut ulospäin käännettynä, oikeinpäin, vyötärönaru yhteen solmittuna tiukalla vetosolmulla
  • Kypärä, komposiitti-: suojalasit irti, kypäräsuojus/huppu irti, irtoliasta puhdas
  • Kypäräsuojus/Naamiosuojus M05: valkoinen puoli ulospäin
  • Alushuppu M05: oikeinpäin
  • Irtohihna: muut soljistaan yhden irtohihnan lenkissä
  • Sadepuku M05: taskupussit ulosvedetty, olkaimet kiinni, irtolika pyyhitään kostealla, merkit pois, housun olkaimet kiinni, hupun lipparautalanka poistettuna ja erikseen palautettuna
  • Pakki: pestynä, kansi pakin sisässä
  • Kenttäpullo / Juomapullo: ei palauteta / pestynä, korkki löyhästi kiinni
  • Lusikkahaarukka: pestynä
  • Kuulosuojaimet: pidetään käsissä
  • Suojalasit: pidetään käsissä
  • Polvisuojat: toisiinsa kiinni napakassa paketissa eli alimmaiset hihnat päällä olevien suojien yli ristiin, irtolika pyyhitään kostealla
  • Suojaliivi sirpale/Sirpaleliivi M91/Sirpaleliivi M05/"Sirpa" M91 / M05: tarrat ja nepparit kiinni, alasuoja paikoillaan ja käännettynä ylös, traumalevyt paikoillaan, irtolika pyyhitään kostealla
  • Reisilevy: remmit kiinni, merkkiteipit tms. pois, lukot kiinni, hihnat kiinnitetty
  • Varusteliivi, varusteliivin vyö: kiristysnyörit löysättyinä, taskut pois, 4 lukkoa kiinni, varusteliivin vyön lukko kiinni käsiaukkojen läpi työnnettynä, irtolika pyyhitään kostealla, nimilappu pois
  • Taisteluvyö M85: nimilaput pois, roskat pois, irtolika pyyhittynä kostealla, taskut kiinni vyössä
  • Yleistaskut, heitetasku, lipastasku, kenttäpullotasku, kenttälapiotasku, suojanaamarin tasku, tyhjien lippaidentasku: vetoketut, soljet ja kiristysnyörit auki, irtolika pyyhitään kostealla, merkkiteipit tms. pois
  • Selkäreppu M85: roskat pois, irtolika pyyhitään kostealla, olkapehmusteet paikoillaan, suojaläppä auki, nimilaput pois, irtohihnat pois
  • Iso reppu M05, Pieni reppu M05: irtolika pois, irtohihnat pois, lisätaskut pois, suojaläppä avattuna, nimilaput pois, rintaremmi suljettuna, kiristysnyörit avattuina
  • Peite, naamio repun M05 iso: rullattuna palloksi
  • Varustepussi M85: irtolika pyyhitään kostealla, kantohihna irti
  • Karttalaukku: kantohihna laukun sisällä, läppä kiinni
  • Lääkintälaukku: irtolika pois, lääkkeistä tyhjennetty, sisällysluettelon mukainen kestomateriaali omilla paikoillaan
  • Ensiapusarja, taistelijan: sisämateriaalit vaihdettuna uuteen kiristyssidettä lukuun ottamatta.
  • Lomakassi:
  • Säkki, musta-, vihreä-, ruskea: irtolika pois, nyörit avattuina, merkkiteipit tms. pois
  • SPOL-varusteet: pampun kannatin irti, käsirautojen kotelo irti, käsiraudat pois kotelosta, avain kiinni käsiraudoissa narulla
  • Arvomerkit: pidetään käsissä

Kaappijärjestys[muokkaa]

Kasarmilla yövyttäessä saattaa olla unohtunut varusmiehen kaappijärjestys.

 • Ylimmäinen ylähylly: makuupussi
 • Keskimmäinen ylähylly: lumisuoja vasemmalla, makuualusta oikealla
 • Alimmainen ylähylly:
 • Pienet hyllyt alhaalta päin ylös: säkki, lippaat, suojanaamari, pakki, taistelupaita
 • Ovi: pyyhe ylätangossa, sandaalit alatangossa

Arvomerkit[muokkaa]

 • "MPK-laatta" vasemmassa hihassa tarkoittaa lähinnä, että henkilö on kouluttaja tms.
 • Lähtökohtaisesti sallittuja ovat 1) kullanväriset sotilasarvoa osoittavat merkit 2) sinivalkoinen suomen lippu 3) kokardi päähineessä ja 4) maakuntajoukoilla kullanvärinen joukko-osastomerkki ja maakuntajoukkojen "nimimerkki".
 • Kiellettyjä ovat esimerkiksi vihreällä pohjalla olevat mustat arvomerkit ja muut merkit, koulutushaaramerkit.
 • Kiinnitetään nykyaikaisissa maastopuvuntakeissa vetoketjunsuojan päällä olevaan tarranauhaan. Osa harjoituksiin osallistuvista ei tuo esille sotilasarvoaan, joten tällöin velcro-pintaa kannattaa suojata vihreällä vastavelcro-kappaleella. Arvomerkkejä ei myy PV, vaan esimerkiksi Varusteleka.
 • Lakkimerkki
  • Ks. Varusteleka.fi Särmä TST M05
 • Suomen hihalippu: käytetään valko-sinistä pientä lippua vasemmassa olkavarressa tarrannauhan ylimpänä.
  • Varusteleka.fi myy Särmä TST M05 Suomen hihalippua.
 • Nimilappu
  • Omalla nimellä varustettu nimilappu on vihreä mustalla tekstillä. Kiinnitetään oikeaan rintamukseen tarranauhaan. Näitä Särmä TST m05 -nimilappuja myy Varusteleka.
 • Koulutushaaramerkki
  • Ks. varusteleka.fi
 • Lääkintämerkki
  • Muista, että punaisen ristin valkoisella pohjalla käyttö on rangaistavaa muussa kuin laissa ja kansainvälisissä sopimuksissa määrätyssä käytössä. Käytännössä luonnollinen henkilö tai yritys ei sitä voi käyttää ja kaikki sitä muistuttavatkin vaarantavat merkin todellista suojaavaa käyttötarkoitusta! Rangaistavaa on esimerkiksi käyttää punaista ristiä osoittamassa varustevyön ensiapupakkausta ellei varta vasten ole kyse asevoimien lääkintähuoltoon kuuluvasta henkilöstä ja hänen tehtävän mukaisesta ensiapupakkauksesta.
  • Ks. varusteleka.fi
 • Kirjasinmerkki
  • Esim. hihassa kaksi numeroa. Esim. varusteleka.fi PVC-kirjasinmerkki.

Vinkkejä[muokkaa]

 • Sijaintitiedon jakaminen ja sijainnin taustaseuranta puhelimen asetuksista pois jo päivällä ennen harjoitukseen lähtemistä. Koskee myös sovelluksia, jotka taustalla rekisteröivät sijaintia. Yleensäkin sovellusten määrä kannattaa pitää puhelimessa seurannan takia vähissä.
  • Kurssilla ei ole suositeltavaa jakaa mitään kuvia tai tietoa sosiaalisessa mediassa. Eikä yleensäkään välttämättä kuvata yhtään valokuvaa edes omaksi muistoksi. Kännykän oikeaoppista käyttöä on hyvä harjoitella jo nyt ettei vasta sotatilanteessa.
 • Saavuttaessa perjantai-iltana varusteiden jaon jälkeen tavarat saatetaan viedä nopeasti kasarmille tai laittaa jo varusvarastolla pakettiautoon ja ensimmäinen harjoitus saattaa alkaa ulkona taisteluvarustuksessa nopeasti. Tällöin ei jää aikaa miettiä, mitä varusteista haluaisi kantaa mukana illan pitkässäkin harjoituksessa. Sen johdosta kannattaa jo kotona pohtia varusteita, mitä pukea päälle ja mitä haluaa nopeasti pakata mukaan taisteluliiveihin tai selkäreppuun. Varsinkin jos käyttää omia varusteita, ne kannattaa viritellä valmiiksi ja muutoinkin laittaa esimerkiksi varustepussiin, ne varusteet, joita haluaa kuljettaa taisteluvarustuksessa ja ne on näin nopea lisätä jakovarusteisiin.
  • Vinkki! Maastotakin oikeaan hihataskuun kannattaa sujauttaa pieni minigrip-pussi, jossa on kertakäyttöinen desinfiointipyyhe ja laastareita sekä buranaa. Päänsärky voi yllättää taisteluliivin painaessa olkapäitä ja sormeen tulla helposti haava, johon laastari on riittävä apu verenvuodon tyrehdyttämiseksi. Pussiin voi sujauttaa myös 5 euron setelin sodeautoa varten.
 • Merkitse myös jollain tavalla jakovaatteet ja omat vaatteet! Esimerkiksi laitat pakkastakin ruokalan tyhjään naulakkoon ja lähtiessä naulakolla on 30 muuta samanlaista pakkastakkia.
 • Vasempaan reisitaskuun lomake.
 • Soveltavien harjoitusten kestoa ei välttämättä etukäteen kerrota ja ne voivat alkaa esim. illalla ja jatkua aamuyöhön. On syytä varautua vaihtelevan sään mukaisesti, esimerkiksi sateeseen ja/tai kylmään sekä pitkiin paikalla oloihin. Lisäksi on hyvä saapua virkeänä eli torstai-iltana aikaisin nukkumaan, jotta tiivis koulutuspaketti tulee tehokkaasti omaksuttua.
 • Pientä energiapitoista evästä on hyvä pitää jatkuvasti saatavilla. Kahviaddiktien kannattaa varata omaa murukahvia mukaan.
 • Särkylääkkeitä kannattaa ottaa riittävästi, on kyse sitten kipeytyneestä jalasta tai päänsärystä.
 • Osallistujien ikähaarukka on suuri ja usein varsinkin iän myötä kuorsaus lisääntyy. Ensimmäinen yö saattaa tuvassa olla haastava tämän osalta. Kuorsaajille ei välttämättä ole omaa tupaa. Tunnin mittaisia päivystysvuoroja saattaa olla kasarmilla yövyttäessä ja kipinävuoroja teltassa.
 • Ruokailu, esim. perjantaina iltapala (viili/jugurtti, sämpylä, voi, juusto, banaani, mehu). Lauantaina aamiaisbrunssi varuskuntaravintolassa (puuro, kiisseli, kurkku, tomaatti, leipää, kahvi). Lauantaina lounas varuskuntaravintolassa (salaatti, keitto, leipää). Lauantaina päivällinen varuskuntaravintolassa (salaatti, ei-keittoruoka, leipää). Launtaina ilapala. Sunnuntaina aamiaisbrunssi ja lounas, mahdollisesti myös päivällinen. Erikoisruokavaliot ennakkoon ilmoitettuna huomioidaan. Kaikki ruokailut voivat olla myös maastossa. Lähtökohtaisesti ruokailuvälineet kuuluvat maastoruokailuun ja iltapalaan, mutta hyvä on ottaa mukaan esim. oma lusikkahaarukka.

Lyhenteitä[muokkaa]

 • Mukes = muonituskeskus. Maak = maakuntajoukko. Piikissä = kohde tähtämisessä. Pitkä kuitti = PV:n vaatteet kotiin säilytettäväksi.