Voit itse lisätä ja muuttaa sisältöä muokkaa-painikkeiden avulla

Ennen tallennusta suositellaan ottamaan kopio muokkausruudusta (ctrl-a -> ctrl-c)

 Olet itse vastuussa tämän teoksen käytöstä aiheutuvista vahingoista Lue lisää.

VBA

Wikikko - kansan taitopankkista
Siirry navigaatioon Siirry hakuun

Johdanto[muokkaa]

Visual Basic for Applications (VBA)

Katso lisää funktioita sivulta Microsoft 365

Office VBA Reference

Käyttöönotto[muokkaa]

 1. Tiedosto > Asetukset > Valintanauhan mukauttaminen > valitse Kehitystyökalut > OK
 2. Kehitystyökalut-valikko ilmestyy näkyville ikkunan yläosaan.
 3. Visual Basic-painike avaa uuden makrojen muokkausikkunan.
 4. Insert > Module
 5. Lisää makron koodi ruutuun
 6. Aja makro play-painikkeesta tai tee makrolle sitä kutsuva painike välilehdelle.

TAI Jos välilehdistä ei löydy kohtaa 'Kehitystyökalut': Klikkaa ikonitoimintorivillä hiiren oikeaa > Mukauta valintanauhaa... > Valitse Kehitystyökalut

Tallentaminen[muokkaa]

Tiedostopääte on m-loppuinen.

Virheenetsintä[muokkaa]

Paina F1 kun virhekohta on valittuna tai joku muu kohta on valittuna.

Objekti[muokkaa]

Wordissa tiedosto-objekti (document), joka sisältää kappale-objekteja (paragraph). Excelissä esim. väilehti. Objektin määritelmää kutsutaan luokaksi (class), jolla objekti luodaan ja ilmennetään. Objektia voidaan muokata asettamalla sen ominaisuuksia (property) ja kutsumalla sitä metodeilla (method). Metodi saa objektin toimimaan jollain tavoin.

 • Application.ActiveDocument.Save - tallentaa aktiivisena olevan tiedoston. Document on objekti. Save on metodi.
 • Application.ActiveDocument.SaveAs ("tiedostonimi.docx") - SaveAs-metodi edellyttää parametrin (parameter), joka annetaan metodin jälkeen.
 • Application.ActiveSheet.Range("A1").Select ja Application.Selection.Value = "Teksti" - Ominaisuuden asettaminen ja lukeminen tapahtuu samalla tavalla. Application on objekti, ActiveSheet on objekti. Select on metodi. Selectionin value-ominaisuuteen tallennetaan teksti, joka ilmenee A1-solussa.

Excel[muokkaa]

 • &: Jos VBA-koodissa netissä on esim. & ja tulee virheilmoitus ajettaessa makroa. Poista amp; ja jätä jäljelle &

Oma objekti (Dim)[muokkaa]

Kutsutaan muuttujaksi (variable). Objektin tyyppi määritellään ensin Dim-statementilla. Sen jälkeen objektille voidaan määritellä arvot ja käyttää muutoin.

Dim OmaMerkkijonoMuuttuja As String
OmaMerkkijonoMuuttuja = "tekstiä"
Worksheets(1).Range("A1").Value = OmaMerkkijonoMuuttuja
Dim Muuttuja As Worksheet
Dim Muuttuja1 As Worksheet, Muuttuja2 As Long
Dim Muuttuja As Variant
Dim Muuttuja As String
Dim Muuttuja As Range
Dim Muuttuja As Integer
Dim Muuttuja As Long
jne.

Muuttuja[muokkaa]

 • Huomaa muuttujan käyttötarkoitus ja sen mukaan määrittele object tai string (ks. otsikko Dim) ja käytä set tai let.
 • Jos käytössä on useita välilehtiä, kannattaa välilehdet nimetä esim. seuraavasti:
Dim Src As Worksheet <--Src voi olla muukin sana
Dim Trg As Worksheet
Set Src = ActiveWorkbook.Worksheets("välilehdennimi1")
Set Trg = ActiveWorkbook.Worksheets("välilehdennimi2")
 • Alueen voi nimetä esim. seuraavasti:
Dim aluenimi As Range
Set aluenimi = Src.Range("C$2:G$100") 'Huomaa, tässä on käytetty yllä esitettyä Src, joka ilmaisee mistä välilehdestä on kyse.
 • Välilehden nimi ja solu muuttujassa, objekti, set
  Dim strCell As Object
  Set strCell = Worksheets("Välilehdennimi").Range("A10")
  strCell.Value = "Teksti" 'Asetetaan solulle arvo
  strLoadingCell = "" 'Tyhjennetään solun arvo
 • Välilehden nimi ja solu muuttujassa, string, let
  Dim strCell As String
  Let strCell = Worksheets("Välilehdennimi").Range("A10")
  strURL = "http://osoite/" & strCell
 • Solu muuttujassa, string
  Dim strCell As String
  Let strCell = "A1"
  strURL = "https://osoite/" & Sheets("Välilehdennimi").Range(strCell)
 • Välilehden nimi ja solu muuttujassa, ???, ???
  • Puuttuu ohje miten määritellään kun halutaisiin korvata seuraava muuttujalla: Sheets("Välilehdennimi").Cells.ClearContents

Funktio (Sub)[muokkaa]

Suomenkielisessä Excelissä on suomenkieliset funktioiden nimet. Googlen ohjeet viittaavat esim. englannin kielisiin funktionimiin. Käännöstalulukoita:

http://excelohjeet.com/excel-funktiot-suomeksi-ja-englanniksi
https://www.excel-function-translation.com/index.php?page=english-finnish.html
http://www.tekstiviestit.fi/sihteeriopas/sihteeriopas-materiaali-funktiot.html
 • Funktion käyttö
Public Function Funktionnimi(tuotavamuuttuja1, tuotavamuuttuja2)
  tuotuja muuttujia voi käyttää samoilla nimillä eikä niitä tarvitse uudestaan Dim...
End Function

Sub Nimi1()
  jotain...
End Sub

Sub Nimi2()
Funktionnimi <-- kutsutaan suoraan fukntion nimellä
Funktionnimi tuotavamuuttuja1, tuotavamuuttuja2 <-- tai lähetetään funktiolle muuttujissa tietoa
Nimi1 <-- kutsutaan suoraan Subia
End Sub

Jos (If)[muokkaa]

 • And ja useamman Or-operaattorin yhdistäminen. Toisen vaihtoehdon useampi vaihtoehto niputetaan sulkeilla yhdeksi eli X And (Y1 Or Y2 Or Y3) Esimerkissä Src on tällä sivulla käytetty viittaus, joka kertoo mistä Excelin välilehdestä on kyse.
=If Src.Cells(i, "C") = muuttuja1 And (Src.Cells(i, "D") = muuttuja2 Or Src.Cells(i, "E") = muuttuja2) Then
 • Esimerkki 1
If muuttuja1 = "" Then
  Exit Sub
ElseIf muuttuja2 = "" And muuttuja3 <> "" Then
  jotain...
End If
 • Esimerkkinä testataan onko välilehdellä 1 oleva vuosiluku alle kolme vuotta nykyisestä vuodesta ja jos on, haetaan välilehdeltä 3 arvo solusta B1 välilehdelle 2. Ja jos yli 3 vuotta, haetaan välilehdeltä arvo solusta B2.
  If (Year(Date) - Worksheets("Välilehdennimi1").Range("A1")) > 3 Then
    Worksheets("Välilehdennimi2").Range("A2") = Worksheets("Välilehdennimi3").Range("B1")
    Else: Worksheets("Välilehdennimi2").Range("A2") = Worksheets("Välilehdennimi3").Range("B2")
  End If
  • Select, ponnahdusikkuna Kyllä, Ei, Peruuta
  Select Case MsgBox("Lisätään valmis teksi, mutta tyhjennetäänkö samalla solu A1?", vbYesNoCancel)
  Case vbCancel
    Cancel = True 'peruutetaan toimenpide
  Case vbNo
    Worksheets("Välilehdennimi1").Range("A2").Value = Worksheets("Välilehdennimi2").Range("B10")
  Case vbYes
    Worksheets("Välilehdennimi1").Range("A1").ClearContents
    Worksheets("Välilehdennimi1").Range("A2").Value = Worksheets("Välilehdennimi2").Range("B10")
  End Select

Silmukka (For..Next)[muokkaa]

Dim i As Long
For i = 2 To 10
  jotain...
Next i
Sub Makro1()
  If Worksheets(1).Range("A1").Value = "valittu" Then
    Dim i As Integer
    For i = 2 To 10
      Worksheets(1).Range("A" & i).Value = "Teksti" & i
    Next i
  Else
    MsgBox "Aseta teksti valittu soluun A1"
  End If
End Sub

With[muokkaa]

 • Käyttötarkoitus 1: Arvojen syöttäminen useisiin saman objektin ominaisuuksiin.
With JokuObjekti
 .Koko = 1
 .Korkeus =2
End With

Painike[muokkaa]

Usein painikkeita käytetään yhdessä makron kanssa, joka ohjelmoidaan Visual Basicilla (VBA). Painettaessa, tapahtuu jokin toiminto.

 • Painikkeita lisätään a) ohjausobjektipainikkeena tai b) ActiveX ohjausobjektina.
 • Peruskuvio on, että lisätään painike ja liitetään siihen makro.


 • AciveX ohjausobjekti (komentopainike) Windows Wordissa
 1. Kehitystyökalut > Ohjausobjektit-ryhmässä ActiveX-komponentit valikosta komentopainike.
  1. Suunnittelutila Ohjausobjektit-ryhmässä on päällä, jolloin painiketta voidaan muokata. Kun se on poissa, painiketta voidaan käyttää.
 2. Valitse Ominaisuudet painikkeen päällä hiiren oikealla.
  1. Caption kohdassa aseta painikkeessa näkyvä nimi.
  2. Hiirellä värjätyn tekstin vieminen VBA-muuttujaan: valitse ylävalikosta painikkeen nimi, esim. CommandButton1 ja aseta TakeFocusOnClick arvoksi False. Tällöin sivulla oleva teksti voidaan värjätä ja kun painetaan painiketta, teksti siirtyy muuttujaan joka on ohjelmoitu VBA:ssa.
 3. Valitse Näytä koodi painikkeen päällä hiiren oikealla.
  1. Lisää VBA-koodi
 4. Ota suunnittelutila pois päältä ja painike toimii.


 • Ohjausobjektipainike, lomakeohjaus ohjausobjekti (painike): Tämän voi valita useissa tapauksissa. Tätä ei välttämättä löydy Wordista.
 1. Kehitystyökalut > Lisää > Lomakeohjausobjetit > Painike
 2. Hiiren nuoli muuttuu ristikoksi, vedä painike haluamaasi kohtaan. Myöhemmin makroa voi siirrellä vapaasti ja muuttaa tekstiä.
 3. Avautuu makro-ikkuna > Valitse olemassa oleva jo aiemmin tehty makro ja paina 'OK' TAI kirjoita uusi nimi makrolle ja paina 'Uusi', jolloin avautuu Microsoft Visual Basic for Applications-ikkuna.
  1. Makrot kannattaa heti alusta alkaen nimetä kuvaavasti ja johdonmukaisesti.
 4. Makroja voi kirjoittaa useita samaan moduuliin, vaikka aina aukeaisi uusi moduui. <-- tarkenna
  1. Makro alkaa: Sub Makronnimi()
  2. Makro päättyy: End Sub
  3. Edellisten väliin tulee makron suorittama koodi, esim.
   1. Range("A1") = Worksheets("Välilehdennimi").Range("B1") hakee välilehdeltä 'Välilehdennimi' solusta B1 arvon/tekstin ja lisää sen soluun A1.
    1. Solu voidaan siis osoittaa samalla välilehdellä Range("A1") ja toisella välilehdellä Worksheets("Välilehdennimi").Range("A1") ja alue Range("A1:C100")
   2. Worksheets("Välilehdennimi").Range("A1").ClearContents tyhjentää solun arvon, mutta säilyttää muotoilun.
   3. Worksheets("Välilehdennimi").Range("A1:A10").Copy kopioi leikepöydälle alueella A1:A10 olevat arvot ja muotoilun.
    1. Huomaa, että jos soluissa on rivinvaihtoja (alt + enter), ne laitetaan sitaateihin. Jokainen tekstikappale kannattaa täten laittaa omaan soluun. Tyhjä rivinvaihto muodostetaan tyhjällä solulla.
 5. Paininike pitäisi toimia suoraan sitä klikatessa. Jos näin ei tapahdu, paina painikkeen päällä hiiren oikealla ja valitse Assign Macro... ja yhdistä haluttu makro painikkeeseen.
 • Makroja sisältävä tiedosto tallennetaan xlsm -muodossa.
HUOM! Jos makrot ovat välilehtiin liittyvissä ikkunoissa, välilehden poistaminen TUHOAA myös sen makrot!!!
 • Jos makro tallentaa esimerkiksi tilapäisen tiedoston samaan hakemistoon, jossa varsinainen taulukkotiedosto sijaitsee ja tulee path-virheilmoitus. Jos taulukkotiedosto on OneDrivessä, siirrä tiedosto suoraan tietokoneen C-hakemistoon. Muutoin säädä polkua.
 • Module-ikkunassa tehdyt muutokset ovat välittömästi käytettävissä.
 • Jos makrot eivät muutosten jälkeen toimi, ks. ikoniriviltä Visual Basic-editorissa onko "joku" päällä ja paina 'Reset'-ikonia. Yleensä ilmenee kun makroissa on virheitä.
 • Painikkeita ja makroja voi yhdistellä myöhemmin, esim. muutettaessa nimiä painamalla hiiren oikeaa painikkeen päällä ja valitsemalla 'Liitä makro...'.
 • Makroihin pääsee myös: Tools > Macro > Visual Basic Editor
 • Uusi makro: Insert > Module
 • Makroa voi käyttää myös solussa viittaamalla makrofunktion nimeen, esim. =FunktionNimi(A1)
 • Hävinnyt Makron salasana
 1. Työkalut > Makro > Visual Basic Editor
 2. Avautuu ikkuna, jonka vasemmasta palkista avaa hakemistopuu näkyviin
 3. Etsi sieltä makro

Haku[muokkaa]

 • Ohje puuttuu seuraavalta, tarkenna tähän.
  • =JOS(ONLUKU(KÄY.LÄPI("Haettava sana";A1:A100));B1:B100;"")
 • Haku soluista määrätyltä välilehdeltä kun ehto täyttyy. Kopioidaan koko löydetty rivi toiselle välilehdelle.
  • Esimerkki 1
Dim Src As Worksheet, Trg As Worksheet
Dim i As Long, j As Integer
Dim muuttuja1 As String, muuttuja2 As String
Set Src = ActiveWorkbook.Worksheets("välilehdennimi1") 'välilehti jossa tehdään haku
Set Trg = ActiveWorkbook.Worksheets("välilehdennimi2") 'välilehti johon tulostetaan haun tulokset
j = 5 'aloitetaan hakutulosten tulostus kohdevälilehden riviltä 5
If muuttuja1 <> "" And muuttuja2 = "sana" Then
For i = 2 To 10 ' aloitetaan riviltä 2 ja lopetetaan riville 10
  If Src.Cells(i, "D") = muuttuja2 Or Source.Cells(i, "E") = muuttuja2 Then 'etstiään sarakkeista D ja E
    Src.Rows(i).EntireRow.Copy Trg.Rows(j) 'kopioidaan sanan sisältävä koko rivi toiselle välilehdelle
    j = j + 1 'jos useita erilaisia hakuja, tämä säilyttää tulossivun seuraavan tyhjän rivin
  End If
Next i
End If
  • Esimerkki 2. Tyhjän muuttujan hakemin saattaa kaataa Excelin!
Dim c As Range, j As Integer
For Each c In Src.Range("C2:F10") 'Src ks. esimerkki 1
  If c = muuttuja Then
    Src.Rows(c.Row).Copy Trg.Rows(j) 'Trg ks. esimerkki 1
    j = j + 1
  End If
Next c
 • Vapaasana-haku
  • Hakee sanan, sanan osan tai peräkkäisten sanojen yhdistelmän
  • Kutsutaan esim. toisesta Sub:sta seuraavasti: Vapaasanahaku vapaasana, j, Src, Trg, vapaahakualue
   • vapaasana-muuttujassa on haettava sana, esim. ruusu
   • j-muuttuja kertoo toisen välilehden seuraavan vapaan rivin, jolle löydetyn sanan koko rivi kopioidaan
   • vapaahakualue on määritelty: Set vapaahakualue = Src.Range("B$2:G$100")
   • Src ja Trg viittaavat välilehden nimeen, ks. toisaalla tällä sivulla.
Public Function Vapaasanahaku(vapaasana, j, Src, Trg, vapaahakualue)
  Dim cl As Range
  Dim FirstFound As String
  Dim sh As Worksheet
  Dim rivi As Variant
  Dim b As Range
  Application.FindFormat.Clear
  For Each b In vapaahakualue.Rows
    rivi = b.Row 'tallennetaan 
    Set cl = b.Cells.Find(What:=vapaasana, _
      After:=b.Cells(1, 1), _
      LookIn:=xlValues, _
      LookAt:=xlPart, _
      SearchOrder:=xlByRows, _
      SearchDirection:=xlNext, _
      MatchCase:=False, _
      SearchFormat:=False)
    If Not cl Is Nothing Then
      FirstFound = cl.Address
      Do
        Src.Rows(rivi).EntireRow.Copy Trg.Rows(j)
        j = j + 1
        Set cl = b.Cells.FindNext(After:=cl)
      Loop Until FirstFound = cl.Address
    End If
  Next
End Function
Lähde https://stackoverflow.com/questions/11813720/search-for-a-string-in-a-worksheet-using-vba
 • Haku toiselta välilehdeltä ja löydetyn viereinen solu
  • Käytä hakusanana koko solun riviä, esim. >results>name eikä pelkästään name
Sub HakuSivulta()
  Dim VL1 As Worksheet: Set VL1 = Worksheets("Välilehdennimi jossa haettava sana ja johon tulos")
  Dim VL2 As Worksheet: Set VL2 = Worksheets("Välilehdennimi josta haetaan")
  Dim FoundCell As Range: Set FoundCell = VL2.Range("A:A").Find(VL1.Range("A1").Value, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) 
  'Yllä haetaan toisen välilehden sarakkeesta A sanaa joka on annettu toisella välilehdellä solussa A1
  If FoundCell Is Nothing Then
    Set FoundCell = Nothing
    Set VL1 = Nothing
    Set VL2 = Nothing
    Exit Sub
  Else
    VL1.Range("A2") = FoundCell.Offset(0, 1) 'Tulostetaan soluun A2 löydetystä tiedosta oikealla olevasta solusta arvo
  End If
  Set FoundCell = Nothing
  Set VL1 = Nothing
  Set VL2 = Nothing
End Sub
  • Lähde, Source: ?

Google-haku, Chrome-selain[muokkaa]

 • Lisää painike ja painikkeelle seuraava VBA-koodi. Huomaa, chromePolun sijaintai on eri 32 ja 64-bittisissä Windowseissa. Toimii Windows 10.
Sub GoogleHaku()
  Dim chromePolku As String
  Dim haku_ehto As String
  haku_ehto = Worksheets("Välilehdennimi").Range("A10") 'Missä solussa hakusanat
  'haku_ehto = "Haettava teksti" jos teksti määritetään suoraan tässä koodissa
  haku_ehto = Replace(haku_ehto, " ", "+")
  chromePolku = "C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" '64-bittinen Windows
  Shell (chromePolku & " -url http://google.ca/#q=" & haku_ehto)
End Sub

Kopiointi[muokkaa]

 • Rivin kopiointi välilehdeltä toiselle. Katso tarkemmin esimerkit Haku-otsikon alta, jossa for-silmukka (i) ja tulostussivun seuraavasta rivistä (j)
Src.Rows(i).EntireRow.Copy Trg.Rows(j) 'Src ja Trg viittaavat välilehden nimii, ks. toisaalla tällä Wikikko-sivulla. 
Src.Rows(c.Row).Copy Trg.Rows(j)

Noutaminen[muokkaa]

 • VBA: Solun arvojen noutaminen välilehdeltä makroon:
Dim Src As Worksheet
Dim muuttuja1 As Variant
Dim muuttuja2 As String
Set Src= ActiveWorkbook.Worksheets("välilehdennimi")

muuttuja1 = Worksheets("välilehdennimi").Range("D5")
muuttuja1 = Src.Range("D5")

With Src
  muuttuja1 = .Range("D5")
  muuttuja2 = .Range("S6")
End With

Numerot kirjaimiksi[muokkaa]

Excelissä ei ole valmista funktiota, jolla voisi esimerkiksi rahasummat muuttaa kirjaimiksi, joten se on kirjoitettava VBA:lla. Toimiva löytyy 8/2022 esim. https://www.extendoffice.com/documents/excel/1446-excel-convert-change-numbers-to-words.html

PDF[muokkaa]

Sub LuoPDF()
  Dim Src As Worksheet
  Dim alue As Range
  Dim tiedostonimi As String

  Set Src = ActiveWorkbook.Worksheets("välilehdennimi")
  Set alue = Src.Range("A2:F100") 'tulostettava alue
  
  'Muotoillaan sivua ennen vientiä. Voi asettaa myös välilehden tulostusasetuksissa
  Src.PageSetup.Zoom = False
  Src.PageSetup.FitToPagesWide = 1
  Src.PageSetup.Orientation = xlLandscape
  
  tiedostonimi = "jokunimitähän" & "_" & Format(Now(), "yymmdd_hhmm") & ".pdf"
  tiedostonimi = Environ("USERPROFILE") & "\Desktop\" & tiedostonimi 'tallennetaan Windowsin työpöydälle
  alue.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, _
  Filename:=tiedostonimi, _
  Quality:=xlQualityStandard, _
  IncludeDocProperties:=True, _
  IgnorePrintAreas:=True, _
  OpenAfterPublish:=True 'jos ei haluta aukeavan tallennuksen jälkeen, aseta False
End Sub
Lähde: http://www.jtrive.com/converting-excel-worksheets-to-pdf-with-vba.html

Ponnahdusikkuna[muokkaa]

 • Lisää painike ja yhdistä se seuraavaan makroon:
Sub Makron_nimi()
  MsgBox Worksheets("Välilehdennimi").Range("B10"), , "Ponnahdusikkunan otsikko" 'hakee tekstin annetulta välilehdeltä.
End Sub
 • Taulukosta haettavassa tekstissä voi tehdä rivinvaihtoja Alt + Enter
 • Vaihtoehtoja:
  • MsgBox "Teksti tähän"
  • MsgBox "Ensimmäinen rivi" & vbNewLine & "Toinen rivi"
  • MsgBox muuttujatähän
  • MsgBox "Kysymys?", vbYesNoCancel, "Ponnahdusikkunann otsikko" 'Painikkeet Yes, No, Cancel
  • If MsgBox("Kysymys?") _ = vbYes Then MsgBox "Vastasit Kyllä.", , "Ponnahdusikkunan otsikko" Else MsgBox "Vastasit Ei.", , "Ponnahdusikkunan otsikko" End If
  • Ks. kohta 'Jos', jossa on esimerkki Kyllä, Ei, Peruuta toteutettuna Select-komennolla.
 • Ilmoitus jos (If)-ehdosta:
If muuttuja1 = "" And muuttuja2 = "" Then
MsgBox "Hakuehto puuttuu.", vbExclamation
Exit Sub
End If

Pudotusvalikko[muokkaa]

 • Avaa Visual Basic-editorssa 'TämäTyökirja'-ikkuna
 • Valitse Workbook ja Open
 • Kirjoita seuraava:
Private Sub Workbook_Open()
  Worksheets("Välilehdennimi").Range("A1").Validation.Add Type:=xlValidateList, AlertStyle:=xlValidAlertStop, _
    Formula1:="valinta1,valinta2,jne"
End Sub
 • Tallenna tiedosto > Sulje tiedosto > Avaa tiedosto > Pudotusvalikko ilmestyy soluun A1, kun sen valitsee (pieni väkänen oikeassa alakulmassa ulkopuolella solua).
 • Huomaa, että tähän tehdyt muutokset vaativat aina tiedoston sulkemisen ja uudelleenavaamisen!

Rivi[muokkaa]

For Each b In vapaahakualue.Rows
  rivi = b.Row 'tallennetaan silmukasta meneillään olevan rivin numero
...

Solun arvon muuttaminen automaattisesti muutettaessa toista solua[muokkaa]

 1. Klikkaa hiiren oikealla sen välilehden nimeä ikkunan alareunassa, jossa on solu tai alue, johon tehtäessä muutos saadaa aikaan muutos jossain muualla.
 2. Valitse Näytä koodi
 3. Avautuu VBA ja ikkuna, jossa lukee Worksheet - Change
 4. Lisää seuraava koodi. Esimerkissä solun A1 arvon muuttaminen saa aikaiseksi, että Välilehdennimi1 solun A1 arvoksi asetetaan arvo B2 Välilehdennimi2:sta. Alue määritetään esim Range("A1:B10")
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  Dim KeyCells As Range
  Set KeyCells = Range("A1")
If Not Application.Intersect(KeyCells, Range(Target.Address)) _
      Is Nothing Then
        Sheets("Välilehdennimi1").Range("A1") = Worksheets("Välilehdennimi2").Range("B2")
End If
End Sub
Lähde: https://docs.microsoft.com/en-us/office/troubleshoot/excel/run-macro-cells-change

Solun tyjentäminen[muokkaa]

Sub Tyhjenna_alue()
  Dim Trg As Worksheet
  Set Trg = ActiveWorkbook.Worksheets("välilehdennimi")
  Trg.Range("A5:G10").ClearContents 'tyhjennetään sisältö
  Trg.Range("A5:G10").ClearFormats 'tyhjennetään muotoilu
End Sub

Solun värjääminen[muokkaa]

Värjää valittu solu punaisella. Lisää painike ja painikkeelle seuraava VBA-koodi.

Sub Värjää_solu()
  ActiveCell.Select
  ActiveCell.Interior.ColorIndex = 3
End Sub

URL-osoite linkistä[muokkaa]

 • Kun URL-osoite on solussa tekstin "takana"
 • Kirjoita Visual Basicissa seuraava funktio ja kirjoita tyhjään soluun =TulostaURL(tähän linkin sisältävän solu)
Public Function TulostaURL(c As Range) As String
  On Error Resume Next
  GetURL = c.Hyperlinks(1).Address
End Function

Vie solu lainausmerkeissä tekstitiedostoon[muokkaa]

 • Esim. "teksti","teksti"

Kirjoita Visual Basicissa seuraava funktio

Lähde: https://support.microsoft.com/en-us/help/291296/procedure-to-export-a-text-file-with-both-comma-and-quote-delimiters-i
Sub QuoteCommaExport()
  ' Dimension all variables.
  Dim DestFile As String
  Dim FileNum As Integer
  Dim ColumnCount As Integer
  Dim RowCount As Integer

  ' Prompt user for destination file name.
  DestFile = InputBox("Enter the destination filename" _
   & Chr(10) & "(with complete path):", "Quote-Comma Exporter")

  ' Obtain next free file handle number.
  FileNum = FreeFile()

  ' Turn error checking off.
  On Error Resume Next

  ' Attempt to open destination file for output.
  Open DestFile For Output As #FileNum

  ' If an error occurs report it and end.
  If Err <> 0 Then
   MsgBox "Cannot open filename " & DestFile
   End
  End If

  ' Turn error checking on.
  On Error GoTo 0

  ' Loop for each row in selection.
  For RowCount = 1 To Selection.Rows.Count

   ' Loop for each column in selection.
   For ColumnCount = 1 To Selection.Columns.Count

     ' Write current cell's text to file with quotation marks.
     Print #FileNum, """" & Selection.Cells(RowCount, _
      ColumnCount).Text & """";

     ' Check if cell is in last column.
     If ColumnCount = Selection.Columns.Count Then
      ' If so, then write a blank line.
      Print #FileNum,
     Else
      ' Otherwise, write a comma.
      Print #FileNum, ",";
     End If
   ' Start next iteration of ColumnCount loop.
   Next ColumnCount
  ' Start next iteration of RowCount loop.
  Next RowCount

  ' Close destination file.
  Close #FileNum
End SubJSON -tuonti Exceliin[muokkaa]

JSON-tiedostojen tuonti Exceliin ei ole ihan yksinkertainen.

JSON-esimerkki 1, YTJ[muokkaa]

Seuraavassa eräs ohje, esimerkkinä yrityksen tietojen haku YTJ:n avoimesta datasta. Windows 10. Käytetty 8/2020.

 • Lähde, source: https://excelrocks.com/how-to-import-json-to-excel-using-excel-vba
 • Siirrä xlsm-taulukkotiedosto OneDrivestä tietokoneen C-hakemiston juureen (toimii ainakin siellä).
 • Lisää taulukkoon välilehti, jossa käsitellään haettava hakusana ja johon tulos, tässä Main, välilehden nimen voi muuttaa koodin alussa.
 • Lisää taulukkoon välilehti, johon JSON-tieto tuodaan, tässä YTJ-tulokset, välilehden nimen voi muuttaa koodin alussa.
 • Lisää VBA-moduuli nimeltä modjson ja siihen seuraava koodi.
  • Moduulin nimen muuttaminen jälkeenpäin: VBA-editorissa paina Ctrl-R > Paina F4 > Valitse moduuli ylruudussa ja muuta nimi alaruutuun välilehdellä Alphabetic.
Option Explicit
'**********************************************************************
'* Code to exercise the clsJson class:                *
'* Read data from a URL and store to a file,             *
'* read the file and parse out JSON data               *
'* Sanjay Gour                            *
'* https://excelrocks.com/how-to-import-json-to-excel-using-excel-vba *
'**********************************************************************
 
'Get data from a URL and store to "\YTJ-haku_tilapäinen_poistettava.txt" in the same
'directory as the excel spreadsheet.
Public Sub StoretHTTPToTextFile()
  Dim xmlHttp As Object
  Dim strReturn As String
  Dim strURL As String
  
  Dim strYtunnusCell As String
  Let strYtunnusCell = Worksheets("Main").Range("A1") 'Missä solussa annetaan y-tunnus muodossa 1234567-8

  Dim strLoadingCell As Object
  Set strLoadingCell = Worksheets("Main").Range("A2") 'Mihin soluun ilmestyy tilapäinen "Noudetaan..."
  
  Dim strResultSheet As Object
  Set strResultSheet = Worksheets("YTJ-tulokset") 'Hakutulosten välilehden nimi, lisää välilehti etukäteen
  'HUOM! Muuta koodiin välilehden nimi kohtiin YTJ-tulokset, mitkä eivät muutu yllä olevalla objektilla
       
  strURL = "http://avoindata.prh.fi/bis/v1/" & strYtunnusCell 'URL-osoite ilman hakusanaa
  
  strLoadingCell.Value = "Noudetaan tietoja YTJ-palvelusta..." 'osoitteesta" & strURL
   
  'Open URL and get JSON data
  Set xmlHttp = CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP.6.0")
  xmlHttp.Open "GET", strURL
  xmlHttp.setRequestHeader "Content-Type", "text/xml"
  xmlHttp.send
 
  'Save the response to a string
  strReturn = xmlHttp.responseText
   
  'save JSON text to file
  ExportToTextFile ActiveWorkbook.Path & "\YTJ-haku_tilapäinen_poistettava.txt", strReturn
   
  Call LoadTheTextFileAndParse
   
  strLoadingCell = ""
  
  'Go to 'YTJ-tulokset' sheet and select the first cell
  strResultSheet.Activate
  strResultSheet.Range("A1").Select
End Sub
 
'Import a set of JSON data (from JSON_temp.txt located
'in the same directory as this worksheet)
'and move JSON data keys to column A and JSON
'values for the keys in Column B
'of the worksheet
Private Sub LoadTheTextFileAndParse()
  Dim intindex As Integer
  Dim strVar As String
  Dim strStatus As String
  Dim strErrStatus As String
  Dim intDebugLevel As Integer
  Dim clsJson As clsJson
  Dim strJSONTempFile As String
   
  '0 = no info
  '1 = debug.print status info
  intDebugLevel = 1
   
  'Set the temporary JSON temp file path in the current folder
  strJSONTempFile = ActiveWorkbook.Path & "\YTJ-haku_tilapäinen_poistettava.txt"
   
  'Get JSON text string from file
  strVar = ImportTextFile(strJSONTempFile)
 
  'Clear old contents in spreadsheet
  Sheets("YTJ-tulokset").Cells.ClearContents
  Sheets("YTJ-tulokset").Cells.ClearFormats
  Sheets("YTJ-tulokset").Columns("B:B").HorizontalAlignment = xlLeft
   
  'Set the class connection
  Set clsJson = New clsJson
   
  If intDebugLevel > 0 Then
    Debug.Print "Tila ennen noutamista: " & clsJson.err
  End If
   
  'The first step is to load the JSON information
  'The loaded information will then be available
  'through the clsJSON.Key and clsJSON.Value data pairs
  clsJson.LoadTheJSONString strVar
 
  If intDebugLevel > 0 Then
    Debug.Print "Tila noutamisen jälkeen: " & clsJson.err
    Debug.Print "Noudettu " & clsJson.NumElements & " elementtiä."
  End If
   
  strStatus = "Noudettu " & clsJson.NumElements & " elementtiä."
   
  'Convert status data to text
  Select Case clsJson.err
    Case -1
      strErrStatus = "JSON-jonoa ei voitu noutaa."
    Case -2
      strErrStatus = "JSON-jonoa ei voitu täydellisesti jäsentää."
    Case 1
      strErrStatus = "JSON-jono jäsennetty."
  End Select
   
  'Display status data
  strStatus = strStatus & Chr(10) & strErrStatus & Chr(10) & Chr(10) & _
            "YTJ-tulokset on noudettu."
   
  MsgBox strStatus, vbInformation, "TIETOJEN HAKU"
   
  'Get all the elements of the parsed JSON text and put the data in cells (in Sheets("YTJ-tulokset"))
  For intindex = 1 To clsJson.NumElements
    Sheets("YTJ-tulokset").Cells(intindex, 1).Value = clsJson.Key(intindex)
    Sheets("YTJ-tulokset").Cells(intindex, 2).Value = clsJson.Value(intindex)
  Next
   
  'Lastly, delete the JSON_temp.txt file
  If Len(Dir$(strJSONTempFile)) > 0 Then Kill strJSONTempFile
End Sub
 
'Load a text file to a string
Private Function ImportTextFile(strFile As String) As String
  Open strFile For Input As #1
  ImportTextFile = Input$(LOF(1), 1)
  Close #1
End Function
 
'Save a text string to a file
Private Function ExportToTextFile(strFile As String, strText As String) As String
  Dim fso As Object
  Dim oFile As Object
   
  Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set oFile = fso.CreateTextFile(strFile)
   
  oFile.WriteLine strText
   
  oFile.Close
  Set fso = Nothing
  Set oFile = Nothing
End Function
 • Lisää 'Main'-välilehdelle painike ja liitä siihen edellinen makro eli StoretHTTPToTextFile
 • Lisää VBA-Class moduuli nimeltä clsjson Lisäys tapahtuu Insert > Class Module ja nimeä tarvittaessa uudestaan kuten yllä ohjeistettu.
Option Explicit
 
Private strKey As Variant
Private strVal As Variant
Private intHMax As Integer
Private lngStatus As Long
 
Private Sub Class_Initialize()
  lngStatus = -1
End Sub
 
Public Property Get err() As Long
'Status:
'  1 = JSON string has been sucessfully parsed
' -1 = JSON string has not been loaded, no results are available
' -2 = JSON string cannot be fully parsed (JSON text not fully or incorrectly formed)
   
  err = lngStatus
End Property
 
Public Property Get NumElements() As Integer
  NumElements = intHMax
End Property
 
Public Property Get Key(Index As Integer) As Variant
  If Index > UBound(strKey) Or Index < LBound(strKey) Then
    Key = ""
  Else
    Key = strKey(Index)
  End If
End Property
 
Public Property Get Value(Index As Integer) As Variant
  If Index > UBound(strVal) Or Index < LBound(strVal) Then
    Value = ""
  Else
    Value = strVal(Index)
  End If
End Property
 
'This method Loads the JSON text into an array
Public Sub LoadTheJSONString(JSONText As String)
   
  'Maximum Value for Long type
  Const cLongMax = (2 ^ 31) - 1
   
  Dim lngIndex As Long
  Dim lngContLoc As Long
  Dim lngLoc As Long
  Dim lngDelimitOffset As Long
  Dim lngASize As Long
   
  Dim intNoOfChecks As Integer 'Number of different control characters in JSON
  Dim intCheck As Integer
  Dim intCtrlChr As Integer
  Dim intObJLvl As Integer
  Dim intAryElement As Integer
  Dim intLvl As Integer
   
  Dim strID As String
  Dim strChr As String
  Dim strKeyValue As String
  Dim strValue As String
  Dim strPChar As String
  Dim strFoundVal As String
  Dim strTempString As String
  Dim strAKey() As String
  Dim strAVal() As String
  Dim strALvlKey(100) As String
   
  Dim blArray As Boolean     'Flag to indicate that an array has been found
  Dim blStringArray As Boolean  'Flag to indicate that the element in the array is a string
  Dim BlArrayEnd As Boolean    'Flag to indicate that the end of an array is found
  Dim blValue As Boolean     'Flag to indicate that a value has been found
  Dim blKeyAndValue As Boolean  'Found a key and value pair
  Dim blDebug As Boolean
   
  'Set the flag to true if you want to see
  'debug information during the loading process
  blDebug = True
   
  On Error GoTo ErrHandler:
   
  lngASize = 10
  ReDim strAKey(lngASize)
  ReDim strAVal(lngASize)
   
  'intArrayElement = 1 'initialize value
  'initialize values
  blArray = False
  BlArrayEnd = False
  blStringArray = False
   
  'Generate a string of control characters
  'String is {[:,]}"
  strID = ""
  strID = strID & Chr(123) 'The '{' character
  strID = strID & Chr(91) 'The '[' character
  strID = strID & Chr(58) 'The ':' character
  strID = strID & Chr(44) 'The ',' character
  strID = strID & Chr(93) 'The ']' character
  strID = strID & Chr(125) 'The '}' character
  strID = strID & Chr(34) 'The '"' character
   
  intNoOfChecks = Len(strID)
  intObJLvl = 0
   
  'First element in the array will be strKey(1) and strVal(1)
  lngIndex = 1
   
  'As we process the JSON string it becomes shorter and
  'shorter, until its all been processed
  Do While Len(JSONText) > 0
    'Set to maximum value as default
    lngContLoc = cLongMax
     
    'Find Next control character:
    'Scan the text for the closest control character
    'to the beginning of the remaining JSON text
    For intCheck = 1 To intNoOfChecks
      strChr = Mid(strID, intCheck, 1)
      lngLoc = InStr(1, JSONText, strChr, vbBinaryCompare)
     
      If (lngLoc > 0) And (lngLoc < lngContLoc) Then
        lngContLoc = lngLoc
        intCtrlChr = intCheck
        strPChar = strChr
      End If
    Next intCheck
     
    'When the above For Next Loop ends we will have found
    'the closest control character
    'stored in intCtrlChr - an index (1 to 8) to the
    'found character in strChr
    'stored in lngContLoc - position of the next
    'control character
    'stored in strPChar - the closest next control character
     
    If blDebug = True Then
      Debug.Print "Parse Character: " & strPChar
    End If
     
    'A control character has been found, figure out what to do by the found character
    If lngContLoc < cLongMax Then
      'Capture the information before the control character
      strValue = Mid(JSONText, 1, lngContLoc - 1)
       
      'Capture everything after the control character (the remaining JSON string)
      JSONText = Mid(JSONText, lngContLoc + 1, Len(JSONText))
    Else
      'We found the end of the JSON string
      Exit Do
    End If
     
    'Found a number or boolean value or key (the comma)
    'Handles number types in array (process value as
    'string or number; not both)
    If (intCtrlChr = 4) Then
      If ((blValue = True) Or (blArray = True)) And (blStringArray = False) Then
        'Found a value, and we already have key
        strFoundVal = ConvertStringToValue(strValue)
        blKeyAndValue = True 'Set the "Key and value found" flag
      End If
      'Finding a comma resets the string found in the array
      blStringArray = False
    End If
     
    'Start of object (The "{" character)
    If intCtrlChr = 1 Then
      intObJLvl = intObJLvl + 1
      blArray = False 'An object, not an array
      blValue = False 'Need to find a key first
       
      If blDebug = True Then
        Debug.Print "Start of Object, Moved up to level" & intObJLvl
      End If
    End If
     
    'End of of object (The "}" character)
    If intCtrlChr = 6 Then
      'Numbers preceded by the "}" character
      If blValue = True Then
        'Get the found value and set a flag
        strFoundVal = ConvertStringToValue(strValue)
        blKeyAndValue = True 'Set the "Key and value found" flag
        'Add back a "}" character to the string so that the level can be decremented properly
        JSONText = "}" & JSONText
      Else
        'No value was found, the "}" character indicates the end of this level
        intObJLvl = intObJLvl - 1
        blValue = False 'Need to find a key first
      End If
       
      If blDebug = True Then
        Debug.Print "End of Object, Moved down to level" & intObJLvl
      End If
    End If
     
    'Start of array (The "[" character)
    If intCtrlChr = 2 Then
      blArray = True
      blValue = True 'Next thing should be a value
      intAryElement = 1
       
      If blDebug = True Then
        Debug.Print "Start of Array, Moved up to level" & intObJLvl
      End If
    End If
     
    'End of of array (The "]" character)
    If intCtrlChr = 5 Then
      'Parse last numeric or boolean value of an array
      If (blArray = True) And (blStringArray = False) Then
        'Get the found value and set a flag
        strFoundVal = ConvertStringToValue(strValue)
        blKeyAndValue = True 'Set the "Key and value found" flag
      End If
         
      BlArrayEnd = True 'Mark that the end of the array is found
      blArray = False
      blValue = False 'Need to find a key first
       
      If blDebug = True Then
        Debug.Print "End of Array, Moved down to level" & intObJLvl
      End If
    End If
     
    'Object Value start is found (The ":" character)
    If intCtrlChr = 3 Then
      blValue = True
       
      'Start of an object value is not the end of an array
      BlArrayEnd = False
       
      If blDebug = True Then
        Debug.Print "ready to get value"
      End If
    End If
     
    'Start of a string (the quote " character)
    'Can be a key or value
    If intCtrlChr = 7 Then
      'The start of the key or value has been found
      'The next quote will end the key or value
      '(unless the quote has an escape character in front of it "\")
       
      lngDelimitOffset = 1
      
      Do
        'Look for the next quote character
        lngLoc = InStr(lngDelimitOffset, JSONText, Chr(34), vbBinaryCompare)
         
        'If the string is zero length "" then exit the loop
        If lngLoc = 1 Then
          Exit Do
        End If
       
        'Check to see if there is a delimter just before the quote
        'if there is then quote is part of the string and not the end of
        'the string.
        If Mid(JSONText, lngLoc - 1, 1) = Chr(92) Then
          ' The quote character has an escape character in front of it
          'so this quote doesn't count. Remove the escape character.
          JSONText = Mid(JSONText, 1, lngLoc - 2) & Mid(JSONText, lngLoc, Len(JSONText))
           
          'and move the start of the check past the delimted quote
          lngDelimitOffset = lngLoc
           
          'If we have a messed up JSON string where there
          'is no valid closing quotes the above "If" will
          'cause an error (the "Mid" statement will attempt
          'to check the string starting at a position of
          '-1) and the code will jump to the error handling
          'section. If this error didn't occur the
          'Do..Loop would get stuck.
        Else
          Exit Do
        End If
      Loop
       
      'We now have a string, find any other delimiters
      '(any delimited " characters have already been fixed)
      strTempString = FixTheJSONString(Mid(JSONText, 1, lngLoc - 1))
       
      If (blValue = True) Or (blArray = True) Then
        'The key has been previously found and this is
        'the value for the key
        strFoundVal = strTempString
         
        'Set the "Key and value found" flag
        blKeyAndValue = True
         
        If blArray = True Then
          'The value is a string
          blStringArray = True
        End If
      Else
        If lngLoc > 0 Then
          'We've found a key
          strALvlKey(intObJLvl) = strTempString
          If blDebug = True Then
            Debug.Print "Found Key:" & strALvlKey(intObJLvl) & _
                  " for Level: " & intObJLvl
          End If
        End If
      End If
      JSONText = Mid(JSONText, lngLoc + 1, Len(JSONText))
    End If
     
    'Found a key and value, move it to the array
    If blKeyAndValue = True Then
      If lngIndex > lngASize Then
        lngASize = lngASize + 100
        ReDim Preserve strAKey(lngASize)
        ReDim Preserve strAVal(lngASize)
      End If
     
      strAKey(lngIndex) = ""
      For intLvl = 1 To intObJLvl
        strAKey(lngIndex) = strAKey(lngIndex) & ">" & strALvlKey(intLvl)
      Next intLvl
       
      'Save last element of an array
      If (blArray = True) Or (BlArrayEnd = True) Then
        'add the array element to the key
        strAKey(lngIndex) = strAKey(lngIndex) & ">" & Trim(Str(intAryElement))
         
        'increment the array element
        intAryElement = intAryElement + 1
         
        'Reset end of array flag (Reset, when array end is found)
        BlArrayEnd = False
      End If
       
      strAVal(lngIndex) = strFoundVal
      If blDebug = True Then
        Debug.Print "Added Key:" & strAKey(lngIndex) & _
        " Value: " & strAVal(lngIndex) & " index: " & lngIndex
      End If
       
      lngIndex = lngIndex + 1 'Increment the array
      blKeyAndValue = False 'Reset the "found" flag
      blValue = False 'Reset the "Value Found" flag
    End If
  DoEvents
  Loop
   
  'Number of items found
  intHMax = lngIndex - 1
  strKey = strAKey
  strVal = strAVal
  lngStatus = 1 'JSON sucessfully parsed
   
  Exit Sub
 
ErrHandler:
  'Error handling
  lngStatus = -2 'JSON Parse error
  'Uncomment the next 3 lines to figure out the
  'cause of the issue:
   
  'Debug.Print VBA.err.Number
  'Debug.Print VBA.err.Description
  'Resume
   
End Sub
 
'This function converts a string that contains formatting
'information into a string that only contains a value.
'Values can be text, integer, or floating point values.
'null is pssed back as a zero length string: "".
Private Function ConvertStringToValue(strInStr As String) As String
  Dim intStrPos As Integer
  Dim strTemp As String
  Dim intChar As Integer
   
  'default value
  strTemp = ""
   
  'Make sure that the string does not have a zero length
  strInStr = " " & strInStr
   
  'Loop through each character in the string and remove anything
  'that is not alphanumeric.
  For intStrPos = 1 To Len(strInStr)
    intChar = Asc(Mid(strInStr, intStrPos, 1))
     
    If ((intChar >= Asc("a")) And (intChar <= Asc("z"))) Or _
      ((intChar >= Asc("A")) And (intChar <= Asc("Z"))) Or _
      ((intChar >= Asc("0")) And (intChar <= Asc("9"))) Or _
      (intChar = Asc(".")) Or (intChar = Asc("+")) Or _
                    (intChar = Asc("-")) Then
      
      strTemp = strTemp & Chr(intChar)
    End If
  Next intStrPos
   
  'Values that are listed as 'null' are converted to a zero length string
  If InStr(1, "null", strTemp, vbTextCompare) > 0 Then
    strTemp = ""
  End If
   
  ConvertStringToValue = strTemp
End Function
 
'This function goes through a JSON string and corrects
'delimited characters
Private Function FixTheJSONString(strInput As String) As String
  Dim blParseComplete As Boolean
  Dim lngStartPos As Long
  Dim lngCurrentPos As Long
   
  blParseComplete = False
  lngStartPos = 1
   
  Do While blParseComplete = False
    'If we don't find any escape sequences then allow the loop to end
    blParseComplete = True
     
    'Escaped sequence: replace \\ with \
    'look for the the specific escape sequence
    lngCurrentPos = InStr(lngStartPos, strInput, "\\", vbTextCompare)
    If lngCurrentPos > 0 Then
      strInput = Mid(strInput, 1, lngCurrentPos - 1) & "\" & _
            Mid(strInput, lngCurrentPos + 2, Len(strInput))
       
      'set the status to check for another escape
      blParseComplete = False
    End If
   
    'Escaped sequence: replace \/ with /
    'look for the the specific escape sequence
    lngCurrentPos = InStr(lngStartPos, strInput, "\/", vbTextCompare)
    If lngCurrentPos > 0 Then
      strInput = Mid(strInput, 1, lngCurrentPos - 1) & "/" & _
            Mid(strInput, lngCurrentPos + 2, Len(strInput))
       
      'set the status to check for another escape
      blParseComplete = False
    End If
   
    'Escaped sequence: replace \b with a backspace
    'look for the the specific escape sequence
    lngCurrentPos = InStr(lngStartPos, strInput, "\b", vbTextCompare)
    If lngCurrentPos > 0 Then
      strInput = Mid(strInput, 1, lngCurrentPos - 1) & Chr(8) & _
            Mid(strInput, lngCurrentPos + 2, Len(strInput))
             
      'set the status to check for another escape
      blParseComplete = False
    End If
     
    'Escaped sequence: replace \f with a formfeed
    'look for the the specific escape sequence
    lngCurrentPos = InStr(lngStartPos, strInput, "\f", vbTextCompare)
    If lngCurrentPos > 0 Then
      strInput = Mid(strInput, 1, lngCurrentPos - 1) & Chr(12) & _
             Mid(strInput, lngCurrentPos + 2, Len(strInput))
             
      'set the status to check for another escape
      blParseComplete = False
    End If
   
    'Escaped sequence: replace \n with a newline
    'look for the the specific escape sequence
    lngCurrentPos = InStr(lngStartPos, strInput, "\n", vbTextCompare)
    If lngCurrentPos > 0 Then
      strInput = Mid(strInput, 1, lngCurrentPos - 1) & Chr(10) & _
            Mid(strInput, lngCurrentPos + 2, Len(strInput))
             
      'set the status to check for another escape
      blParseComplete = False
    End If
   
    'Escaped sequence: replace \r with a carriage return
    'look for the the specific escape sequence
    lngCurrentPos = InStr(lngStartPos, strInput, "\r", vbTextCompare)
    If lngCurrentPos > 0 Then
      strInput = Mid(strInput, 1, lngCurrentPos - 1) & Chr(13) & _
            Mid(strInput, lngCurrentPos + 2, Len(strInput))
             
      'set the status to check for another escape
      blParseComplete = False
    End If
   
    'Escaped sequence: replace \t with a horizontal tab
    'look for the the specific escape sequence
    lngCurrentPos = InStr(lngStartPos, strInput, "\t", vbTextCompare)
    If lngCurrentPos > 0 Then
      strInput = Mid(strInput, 1, lngCurrentPos - 1) & Chr(9) & _
            Mid(strInput, lngCurrentPos + 2, Len(strInput))
      blParseComplete = False 'set the status to check for another escape
    End If
   
    'Escaped sequence: replace \uXXXX with a unicode character
    'look for the the specific escape sequence
    lngCurrentPos = InStr(lngStartPos, strInput, "\u", vbTextCompare)
    If lngCurrentPos > 0 Then
      strInput = Mid(strInput, 1, lngCurrentPos - 1) & _
            ChrW$(CLng("&h" & Mid(strInput, lngCurrentPos + 2, 4))) & _
            Mid(strInput, lngCurrentPos + 6, Len(strInput))
       
      'set the status to check for another escape
      blParseComplete = False
    End If
  Loop
   
  FixTheJSONString = strInput
End Function
 • Syötä Main-välilehden soluun A1 sellainen y-tunnus, joka löytyy YTJ-sivustolta > paina lisäämääsi painiketta > Ilmestyy soluun A2 teksti "Noudetaan..." > Ilmestyy ponnahdusikkuna > Noudettu JSON-tieto löytyy toiselta välilehdeltä. Nyt tiedosta voi hakea esimerkiksi tällä sivulla olevan ohjeen mukaan, ks. Haku toiselta välilehdeltä ja löydetyn viereinen solu.

Lähteitä[muokkaa]

https://learn.microsoft.com/en-us/office/vba/library-reference/concepts/getting-started-with-vba-in-office